Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

Otpad nije smeće!

Cilj projekta je povećati razinu osviještenosti građana grada Splita o problematici otpada i zaštiti okoliša. Aktivnosti Grada Splita ukiljučuju provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti kroz 4 specifična cilja programa: (1) sprječavanje nastanka otpada, (2) odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) kućno kompostiranje otpada i (4) ponovna upotreba predmeta, i to na način da predviđa komunikacijske aktivnosti, alate i poruke koje su prilagođene lokalnom kontekstu i polazišnoj razini informiranosti i obrazovanosti građana na području grada Splita.

https://otpadnijesmece.split.hr/