Članak

NEWS
OldId: 8439
3. studenog 2016.

Reagiranje gradonačelnika Ive Baldasara o istupima rektora Splitskog sveučilišta Šimuna Anđelinovića

3. studenog 2016. - Reagiranje gradonačelnika Ive Baldasara o istupima rektora Splitskog sveučilišta Šimuna Anđelinovića

Slijedom javnih istupa rektora Sveučilišta u Splitu, gospodina Šimuna Anđelinovića, o bitnim temama od javnog interesa ukazujem na niz netočnosti i nelogičnosti te tražim, da u interesu točnog informiranja javnosti, ovo reagiranje prenesete u cijelosti.

Suprotno navodima predstavnika Sveučilišta, Prijedlogom izmjena i dopuna GUP-a se NE „oduzima 20% površine Sveučilišnog kampusa, odnosno 4 hektara od 20 hektara“. Naime, prijedlogom ID GUP-a se na površini od ukupno 0,7212 hektara (7212 m2), dakle na 3,6% od površine planirane za Sveučilišni kampus, predlaže ozakonjenje građevina u postojećim gabaritima, radi omogućavanja rješavanja imovinskih postupaka u privođenju zemljišta planiranoj namjeni. Prijedlogom ID GUP-a se ne onemogućava izgradnja Filozofskog fakulteta, Kineziološkog fakulteta, Pravnog fakulteta, Umjetničke akademije, Tehnološkog parka te novih smještajnih kapaciteta za studente i sportskih i kulturnih sadržaja. Naprotiv, ovim ID GUP-a se stvaraju pretpostavke za realizaciju tih sadržaja. Prema propisima Republike Hrvatske, vlasnik građevine nema pravo na naknadu za građevinu koja je izgrađena bez akta na temelju kojega se može graditi, a uklanjanje građevine, odnosno ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine predstavlja prethodno pitanje za postupak izvlaštenja. Građevine koje su uvrštene u područja na kojima se prema Prijedlogu ID GUP-a predlaže stvaranje pretpostavki za ozakonjenje su uglavnom stambene i naseljene, pa nije za pretpostaviti da je iste moguće uklanjati bez odgovarajućeg zamjenskog prostora ili naknade. To bi značilo da stvaranje pretpostavki za ozakonjenje takvih građevina, a radi otkupa/izvlaštenja u svrhu  privođenja zemljišta planiranoj namjeni je JEDINI MOGUĆI NAČIN ZA RJEŠAVANJE VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA POTREBNOG ZA IZGRADNJU I UREĐENJE SVEUČILIŠNOG KAMPUSA U CJELINI.
Iz navedenog je razvidno da prosudba o štetnosti Prijedloga ID GUP-a nije utemeljena na odgovarajućoj analizi podataka i prijedloga planskih rješenja, niti je utemeljena na poznavanju propisa koji su relevantni za predmetnu problematiku, što bi se očekivalo od stručnog tima koji je s očitim dezinformacijama doveo u zabludu čelnog čovjeka Sveučilišta u Splitu, a koji je svojim javnim istupima nanio štetu stručnom ugledu izrađivača i nositelju izrade planskog dokumenta.

Nadalje, rektor je također izjavio kako „Grad bi potjerao Filozofski fakultet iz centra, i da nije to način odnosa prema Sveučilištu“.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu koristi gradske prostore na Peristilu iako mu  je ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora na Poljani kraljice Jelene istekao još 10.ožujka ove godine. Napomenut ću da od najma navedenog prostora na Peristilu Grad uprihodi oko 1500 kuna mjesečno (ukupno 228 eura za 228 metara četvornih), što nije dovoljno niti za osnovno održavanje zgrade. S druge strane, u slučaju njegove prodaje mogli bismo riješiti nekoliko gorućih problema te reinvestirati vrijednost te zgrade također u nekretnine i to prvenstveno u školu Pazdigrad, dječji vrtić na Kili, vjerojatni otkup zemljišta za još jedan dječji vrtić. Bili bi voljni, kao što sam usmeno i obećao rektoru Anđelinoviću i dekanu Filozofskog fakulteta Jakiru,  dijelom od prihoda prodaje zgrade na Peristilu, a po odluci i odobrenju Gradskog vijeća, sudjelovati u kupnji zgrade Brodomerkura za potrebe  Filozofskog fakulteta. Nije mi, zato, jasno kako je  ova namjera u suprotnosti s namjerom Sveučilišta da proda vlastitu zgradu u Livanjskoj ulici i kupi zgradu Brodomerkura za istu namjenu.

Dakle, oni mogu prodati zgradu, a mi ne možemo pretvoriti vrijednost jedne nekretnine za vrijednost druge, potrebnije nekretnine.
Rektor je također svojedobno javno apelirao zbog navodne ovrhe Grada prema Sveučilištu.  Ovrha je pokrenuta kako bi se spriječila zastara po sili zakona, a ne da bi se blokiralo Sveučilište, što nismo ni napravili. Naime,  u poslovnim knjigama Grada evidentirano je potraživanje prema Sveučilištu na ime komunalnog doprinosa za objekte u Kampusu na iznos od cca 35 milijuna kuna. Uz to, Grad duguje Državi tj. Ministarstvu financija 25 milijuna kuna i spremni smo taj dio kompenzirati s dugom koji Sveučilište ima prema Gradu.

S obzirom da je obveza Grada poduzimati sve radnje za naplatu potraživanja, a imajući u vidu značaj i važnost Sveučilišta, Grad je u razdoblju nekoliko godina intenzivno pregovarao sa Sveučilištem o načinu rješavanja ovog pitanja. U razgovor su bili uključeni i Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ali zbog političke situacije, nisu privedeni kraju. U međuvremenu je Grad preuzimao i rješavao obaveze Sveučilišta, i bez obzira na otvorena pitanja suradnja je i dalje  kvalitetna i intenzivna, između ostalih na razvojnom projektu Urbane aglomeracije, u čemu je uloga Sveučilišta značajna i nesporna.

Podsjećam da je Grad, između ostalog, do sada s iznosom od skoro 5 milijuna kuna pomogao u stambenom rješavanju sveučilišnih profesora, a prema listama koje je dostavilo Sveučilište. Sufinancirao je izgradnju starog Studentskog doma s trećinom ukupnih troškova, što je iznosilo cca 16 milijuna kuna. Ustupio je Sveučilištu svoje suvlasništvo u „starom“ Studentskom domu na način da prihod od njegove prodaje ide u potpunosti Sveučilištu. Grad je, također, ustupio Sveučilištu gradsko zemljište u Spinutu površine 5 000 metara četvornih, vrijednosti preko 20 milijuna kuna. Grad je sudjelovao u mnogim aktivnostima Sveučilišta i posljednjih godina odradili smo s fakultetima, sastavnicama Sveučilišta nekoliko projekata.

I nakon svega pobrojanog, želi se uvesti kao istinita teza da su Grad i gradonačelnik protiv Sveučilišta i da koče njegov razvoj. Pri  tome se povremeno studenti zloupotrebljavaju kao sredstvo prisile što smatram da nije ni ispravno ni korektno ni prema Gradu ni prema studentima.

Izvršavanjem svojih obaveza Grad ne ugrožava Sveučilište niti naše studente. Dapače, smatram da imamo dobar odnos sa Sveučilištem, ali prvenstveni zadatak mi je štiti interese Grada jer time štitimo i interese Sveučilišta.

Razumljivo je očekivati da rektor shvaća i prihvaća otvorena pitanja i obaveze Sveučilišta prema Gradu kao činjenicu. Predlažem zato rektoru da predstavnici Grada i Sveučilišta pristupe konstruktivnom rješavanju otvorenih pitanja 'za stolom', prvenstveno kao struka, a tek onda  da se eventualno sazove i zajednička sjednica Gradskog vijeća i Senata Sveučilišta.


GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar