Članak

NEWS
30. rujna 2020.

Reakcija na napise u Večernjem i Jutarnjem: Grad ne koči projekt na Duilovu, postoji procedura, a ne postoji zahtjev za službenim sastankom s gradonačelnikom

Nastavno na napise danas objavljene u Jutarnjem listu i Večernjem listu na temu izgradnje hotelskog kompleksa na Duilovu, očitujemo se kako slijedi:

Prethodna Gradska vlast kao i ova održala je više radnih sastanaka sa predstavnicima investitora tvrtke Importanne Resort d.o.o. Zagreb te predstavnicima tvrtke Porticus d.o.o. Split, koja je bila zadužena za izradu UPU-a za sjeverni dio Gradskog projekte Duilovo.

Na jednom od posljednjih sastanaka u Gradskoj upravi kojem su prisustvovali savjetnik gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, vd. pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje te članovi uprave tvrtke Importanne Resort d.o.o. Zagreb, direktor financija tvrtke Importanne Resort d.o.o. Zagreb, ravnatelj i Izvršni koordinatora Agencije za investicije i konkurentnost, predstavnik Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, upoznati su sa sljedećim stanjem za navedeno područje.

Predmetni zahvat se nalazi u obuhvatu Gradskog projekt broj 7 – Duilovo u Splitu, za koji je temeljem obaveze iz Generalnog urbanističkog plana Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 1/06,15/07,3/08,3/12,32/13, 52/13, 41/14 i 55/15-pročišćeni tekst), propisana obaveza  provedbe natječaja i izrade UPU-a.

Grad Split je u studenom 2008. godine raspisao javni međunarodni natječaj za urbanističko –arhitektonsko rješenje područja Gradskog projekta broj 7 Duilovo u Splitu.

Za projekt nagrađenog autorskog tima Porticus + Nemico (temeljem natječaja) dobio je pravo izrade prostorno planske dokumentacije (UPU-a) za sjeverni i južni dio gradskog projekta GP7 Duilovu u Splitu te je dogovoreno da Porticus izrađuje UPU za sjeverni dio, a Nemico za južni dio obuhvata Gradskog projekta 7.

Gradsko vijeće Grada Splita donijelo je Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo  (Sl.glasnik Grada Splita 16/2016), temeljem koje je stručni izrađivač izradio Nacrt prijedloga UPU-a u prosincu 2016. godine.

Na dostavljeni Nacrt prijedloga plana, Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša očitovala se dopisom kojim se traži usklađenje Nacrta prijedloga s Odlukom o izradi.

Nakon očitovanja Grada Splita u veljači 2017. godine tvrtka Porticus d.o.o. dostavila je korigirani Nacrt prijedloga UPU-a, na što se  gradonačelnik Ivo Baldasar očitovao opomenom pred raskid ugovora o izradi plana, iz razloga što je isti bio protivan Odluci o izradi.

U siječnju 2018. godine tvrtka Porticus d.o.o. dostavila je izmijenjeni Nacrt prijedloga UPU-a.

Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU-a, stručne službe su utvrdile da je jedan od ključnih elemenata neprihvatljivosti urbanističkog rješenja iz Nacrta prijedloga UPU-a, visina  pojedinih građevina.

U natječajnim radovima su najviše visine građevina u radu Porticus d.o.o. i Nemico d.o.o.  P+5, a u radu Produkcije 004 najviše P+3.

Porticus d.o.o. u Nacrtu prijedloga plana predlaže visine nekih građevina od P+22 do P+10. Drugi ključni element je prostorna matrica urbanističkog rješenja.

Stručni izrađivač (Porticus d.o.o. Split) je uputio upit Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva o mogućnosti izgradnje građevina viših od P+8 unutar obuhvata Gradskog projekta Duilovo u odnosu na GUP-om propisane prostorne pokazatelje iz članka 85. Člankom 85. GUP-a propisan je BRPN, dok će svi ostali prostorni pokazatelji, uključivši i visinu objekata, proizaći iz natječaja.

Ministarstvo je odgovorilo da je GUP-om propisan BRPN, a da su ostali pokazatelji pa tako i visina budućih planiranih objekata određeni odabranim natječajnim radom te je stručni izrađivač za daljnje postupanje/tumačenje GUP-a upućen na nositelja izrade plana.

Iz navedenog je razvidno da su jedina zakonska podloga za izradu prostorno planske dokumentacije upravo natječajna rješenja (Porticus d.o.o. i Nemico d.o.o.), koji su odabrani u natječajnom postupku (na natječaju i radionici-workshopu).

Slijedom navedenoga, utvrđeno je da stručni izrađivač nije dostavio Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo, koji je izrađen  u skladu s Odlukom o izradi plana (GUP-om i provedenim natječajem i workshopom) te kao takav nije mogao biti upućen u postupak utvrđivanja Prijedloga plana za javnu raspravu.

Budući da javna rasprava o prijedlogu plana nije objavljena u roku od dvije godine od dana objave Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo, temeljem članka 87., stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) ista je prestala važiti.

Za napomenuti je da je predstavnik investitora i predstavnik izrađivača plana u više navrata bio na konzultacijama u stručnim službama Grada Splita te da je za predmetno područje podnesen zahtjev za izmjenu GUP-a.

Zaključno, a nastavno na sve navedeno, odbacujemo konstatacije iznesene u dnevnim listovima: Hotelijer optužuje Oparu: „Koči mi projekt od milijardu kuna koji bi zaposlio 600 ljudi“ (jutarni list) te Gradili bi hotel i zgrade od 20 katova, Split neće nebodere.

Tvrdnje investitora, kako ih gradonačelnik uporno odbija primiti na razgovor, potpuno su neutemeljene budući da ne postoji nikakav zahtjev za službeni sastanak, u Gradskoj upravi.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara tijekom posljednje tri godine održao je niz sastanaka s različitim investitorima koji su zatražili službeni sastanak u Gradskoj upravi. Na neslužbene sastanke s investitorima izvan Gradske uprave gradonačelnik Krstulović Opara ne pristaje. Predstavnici tvrtke Importanne Resort d.o.o slobodni su zatražiti sastanak službenim putem i biti će primljeni.