Pravo na pristup informacijama

Službene informacije grada Splta

Službenik za informiranje:

Denis Krnić
Telefon: 021/310-094
e-mail: denis.krnic@split.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Grad Split omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Splita ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

DEFAULT (CONTENT)

Najčešća pitanja i odgovori

PITANJE:
Kakvi sredstvom se ublažavaju neugodni mirisi prilikom sanacije odlagališta Karepovac, jeli opasno pp zdravlje ljudi i za okoliš?

ODGOVOR:
Sredstvo koje se primjenjuje za ublažavanje neugodnih mirisa prilikom sanacije odlagališta Karepovac ima sigurnosno-tehnički list koji je pohranjen u evidenciji Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, na osnovu kojeg je nadzorna služba odobrila korištenje na gradilištu. Sredstvo ne sadrži opasne tvari, a radi se o mješavini korisnih sojeva aerobnih i anaerobnih bakterija, kvasaca i specijalne skupine mikroorganizama koji služe za uklanjanje neugodnih mirisa u sifonima, cjevovodima, vozilima autosmećara i odlagalištima otpada.
U STL-u u Odjeljku 3. Sastav/informacije o sastojcima je navedeno: bakterije mliječne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasci i specijalna skupina mikroorganirama koji potiču razgradnju organskih tvari.
Sredstvo se koristi prema uputama iz sigurnosno-tehničkog lista, a distributer je priložio listu referenci. 
 


PITANJE:
Koliko zaposlenika ima gradska uprava na dan 11. siječnja 2018. godine?

ODGOVOR:
Prema podacima kadrovske službe broj zaposlenih u Gradskoj upravi, na dan 11. siječnja 2018. godine je 439 djelatnika (s danom 31. 12. 2017. g. 10 djelatnika je išlo u mirovinu). Od ukupnog broja 236 djelatnika je VSS, 39 je VŠ, 1 VKV, 147 je SSS, 1 KV, 15 NKV i NSS.
 


PITANJE:
Koliki je broj zaposlenih u Banovini po mandatima svih gradonačelnika od 1990. godine do danas?
 
ODGOVOR:
 
GRAD SPLIT - ZAPOSLENI OD 31.12.1993. - 10.01.2018.


 
GRADONAČELNIK
 

 
ZATEČENO
 

 
ZAPOSLENO
 

 
OTIŠLO
 

 
NIKOLA GRABIĆ
31.12.1993.-26.05.1997.

 
431

 

 
56

 
IVAN ŠKARIĆ
27.05.1997.-23.01.2002.

 
375

 
79

 
82

 
SLOBODAN BEROŠ
24.01.2002.-01.09.2003.

 
372

 
30

 
58

 
MIROSLAV BULIČIĆ
01.09.2003.-21.06.2005.

 
344

 
31

 
15

 
ZVONIMIR  PULJIĆ
21.06.2005.-17.07.2007.

 
360

 
44

 
32

 
IVAN KURET
17.07.2007.-04.06.2009.

 
372

 
67

 
48

 
ŽELJKO KERUM
04.06.2009.-06.06.2013.

 
391

 
82

 
38

 
IVO BALDASAR
07.06.2013.-07.04.2017.

 
435

 
101

 
80

08.04.2017.- 13.06.2017.      BRANKA RAMLJAK       POVJERENICA

 
ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA
14.06.2017.-

 
456

6
(od toga 3 dužnosnika, 2 premještaja, i 1 zamjena na određeno)

 
20

 
STANJE NA DAN  10.01.2018.             =  442
 
 


 
 
PITANJE:
Kakvo je aktualno stanje s video nazorom u splitskim osnovnim školama koji je uveden 2008. Godine? Funkcionira li sadašnji sustav video nadzora u svim školama, kao i zaštitarske službe.
 
ODGOVOR:
Po pitanju zaštite osnovnih škola Grada Splita osigurano je:
 
• Povezivanje sustava tehničke zaštite 26 osnovnih škola Grada Splita s dojavnim centrom zaštitarske tvrtke iz kojeg je ovisno o priključenim detektorima na štićenom objektu i specifičnim zahtjevima korisnika moguće neprekidno pratiti od 00-24 sata sva događanja na objektu kao što su: uključenje/isključenje sustava od strane svakog pojedinog korisnika, dojava svih vrsta alarma, pokušaj sabotaže na sustavu, nestanak i povratak mrežnog ili rezervnog napajanja i dr.
• Po prispijeću protuprovalnog alarma u dojavni centar, momentalno reagiranje u vidu slanja interventnog tima, obavještavanje nadležne policijske postaje, po potrebi vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći i obavještavanje kontakt osobe škole
• Po prispijeću protuprovalnog alarma, spajanje na sustav video nadzora štićenog objekta u svrhu provjere stanja na štićenom objektu.
• U slučaju izvanredne situacije, slanje pravovremene intervencije interventnog tima po pozivu ovlaštenih djelatnika osnovnih škola. Vrijeme intervencije mora biti u vremenskom roku kraćem od 15 minuta od poziva.
• Svakodnevno spajanje u vremenskom terminu od 19:00 do 21:00 na sve sustave video nadzora osnovnih škola u svrhu provjere sigurnosnog stanja na štićenim objektima kao i provjere stanja ispravnosti svih sustava video nadzora na štićenim objektima.