Odsjek za provedbu ITU mehanizama

Djelokrug rada

izvršava sve obveze i funkcije Grada Splita kao akreditiranog Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split.  Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam)  Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden sa ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se kroz ITU mehanizam provode aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. 

U razdoblju 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj, konkretno u Urbanim aglomeracijama Osijek, Rijeka, Split i Zagreb te Urbanim područjima Pula, Slavonski Brod, Zadar i Karlovac bilo je osigurano ukupno 345,35 milijuna eura iz ITU mehanizma, od čega su 44,3 mil eura bespovratnih sredstava dodijeljena za projekte Urbane aglomeracije Split u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

ITU mehanizam se nastavlja provoditi i u financijskom razdoblju 2021.-2027. za kojeg je u tijeku donošenje Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. u okviru kojeg će biti osigurana alokacija od 681,28 milijuna eura za 22 ITU Urbana područja u RH, uključujući i Urbanu aglomeraciju Split.

Grad Split će i dalje imati ulogu ITU Posredničkog tijela te će provoditi sve delegirane i s njima povezane funkcije definirane u potpisanom Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13. travnja 2017.g. 

Uz rad na pripremi objava svih poziva za ITU izravne dodjele (strateške projekte) i grant sheme zajedno s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za ugovaranje i financiranje programa i projekata Europske unije, te uz osnovnu delegiranu funkciju ocjenjivanja kvalitete za sve projekte koji se prijavljuju na ITU pozive, ITU PT Split sudjeluje i u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.g., u radu svih mreža i radnih skupina za nepravilnosti, reviziju, upravljanje rizicima, prijevare, državne potpore, javnu nabavu za tijela u sustavu, MIS administratore, te odrađuje funkcije tajništva kako Partnerskog vijeća, tako i Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split te koordinira izradu, provedbu i vrednovanje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split. 

Postupanja unutar ITU PT Split su regulirana Zajedničkim nacionalnim pravilima, Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Priručnikom o postupanju ITU PT Split te uputama nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela.  

Sufinanciranje svih troškova ITU Odsjeka je osigurano iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“ kojim je osigurano 16.220.647,75 kn bespovratnih sredstava za financiranje svih troškova funkcioniranja ITU Odsjeka do 31.12.2023.g.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („NN“ 147/14,123/17,118/18)     

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. („NN“ 92/2014) 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/19 , 144/20 ) 

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Europski fond za regionalni razvoj - EUR-Lex - Europa EU)

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Europski fond za regionalni razvoj – EUR – Lex – Europa EU)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 (Europski fond za regionalni razvoj - EUR-Lex - Europa EU)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/17 i 18/17 – ispravak, 46/21 i 49/21 - ispravak)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014).

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. ( NN 96/2022 )

UREDBA (EU) 2021/1060 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike    

Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja, verzija 2.0 iz srpnja 2021.g

  • Dokumenti