Osobe s invaliditetom

DEFAULT (CONTENT)

Pravo naknade imaju korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb

Pravo na naknadu u visini od 150,00 kuna imaju korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva ako ispunjavaju dodatni uvjet da sva primanja ostvarena po osnovi rada, mirovine, korištenja imovine, pomoći i naknada/ doplataka prema propisima iz sustava socijalne skrbi uključujući iznos osobne invalidnine, kao i pomoći i naknada/ doplataka prema drugim propisima mjesečno ne prelazi iznos od 2750,00 kuna.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka sa potrebnom dokumentacijom korisnik može: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu,
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.


Napomena: Pravo ne mogu ostvariti umirovljenici koji imaju rješenje Upravnog tijela o pravu na mjesečnu potporu umirovljeniku.


> Zahtjev - invalidnina

Prava ispitanika - invalidnina