Ured Grada

Djelokrug rada

U Uredu Grada obavljaju se poslovi iz domene protokola, informiranja i odnosa s javnošću, međunarodne suradnje i odnosa s dijasporom, prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka. Također se obavljaju  pravno-normativni i drugi poslovi za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, a koji, između ostalog, obuhvaćaju pripremu, izradu i pregled općih akata za sjednice Gradskoga vijeća i/ ili Gradonačelnika.

Obavljaju se i poslovi koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno – tehnički poslovi organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama grada i suradnje s nadležnim tijelima, te s drugim upravnim tijelima Gradske uprave;  poslovi upravljanja ljudskim potencijalima Gradske uprave te rješavaju pitanja povezana s općom sigurnosti i upravljanjem kriznim stanjima.

Uredbe i zakoni

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34-02)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74-10, 125-14)

Uredba o uredskom poslovanju (NN 75-21)

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva („Narodne novine“ broj 105/20)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službeni glasnik Grada Splita“ 17/18)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/19) 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157-13, 152-14, 39-18, 32/20)

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155-02, 47-10, 80-10, 93-11)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121-17, 98-19, 84-21)

Zakon o radu (NN 93-14, 127-17, 98-19)  

Zakon o općem upravnom postupku (NN  47-09, 110-21)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86-08, 61-11, 04-18, 112-19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33-01, 60-01, 129-05, 109-07, 125-08,  36-09,  150-11, 144-12, 19-13, 137-15, 123-17, 98-19, 144-20)

Ustav Republike Hrvatske (NN 56-90, 135-97, 113-00, 28-01, 76-10, 85-10. - pročišćeni tekst i 5-14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Zakon o vatrogastvu (NN 125-19)

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73-97, 174-04)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92-10)

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16-20  )

Zakon o zaštiti na radu (NN 71-14, 118-14, 154-14, 94/18, 96/18 )

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82-15, 118-18, 31-20, 20-21) 

Uredba o darovima koje prime dužnosnici  (NN 141/2004)

Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa (NN 147-2021)   

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76-93. 29-97, 47-99, 35-08, 127-19)

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj 101-98, 135-98, 105-99., 25-00, 73-00, 30-01, 59-01, 114-01, 153-02, 154-02, 163-03, 16-04, 30-04, 105-04, 187-04, 92-05, 121-05, 136-05, 151-05, 141-06, 17-07, 34-07, 82-07, 107-07, 60-08, 38-09, 150-11 , 22-13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143-21)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144-12, 121-16, 98-19, 42-20, 144-20, 37-21

Zakon o elektroničkim medijima (NN 111-21)

Zakon o medijima (NN 59-04, 84-11, 81-13)

Zakon o pravu na pristup informacijama  (NN 25-13, 85-15)

Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20)

Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33-95)

Važniji propisi i pravilnici

Statut Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 46/13,  11/18,  6/20, 41/21 i 43/21- pročišćeni tekst )

Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada upravnih tijela Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 5/18, 29/18, 40/18, 7/19, 9/19, 15/19, 23/19, 54/19, 58/19, 59/19, 61/19, 4/20, 7/20, 10/20 i 14/20, 36/20, 11/21, 14/21, 15/21, 39/21)

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 42/19)

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 66/19 i 11/20)

Pravilnika o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 29/17)

Pravilnik o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 47/15 i 6/19)

Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 34/18 i 44/19)

Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 33/18, 26/20, 52/20, 29/21)