Partnersko vijeće

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća (NN 103/2015).

Partnersko vijeće za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine osnovano je „Rješenjem o osnivanju, imenovanju, sastavu i djelokrugu rada Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ od 24. lipnja 2020. godine.

Imenovani članovi Partnerskog vijeća su predstavnici ključnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području grada Splita. Partnersko vijeće djeluje kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice lokalne samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu s navedenim Zakonom i Uredbom. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu za vrijeme izrade Strategije, a bit će zaduženo i za praćenje dinamike i uspješnosti provedbe Strategije.

DEFAULT (CONTENT)

5. sjednica Partnerskog vijeća - 20.12.2021.

20. prosinca 2021. godine održana je peta sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online putem Zoom platforme. Sjednici su prisustvovali predstavnici iz 74 od ukupno 128 institucija koje se nalaze u sastavu Partnerskog vijeća. U radu sjednice sudjelovali su i predstavnici Naručitelja – Grada Splita, Izrađivača Strategije – Sveučilišta u Splitu, lokalni koordinator Razvojna agencija Split – RaST te ex-ante evaluator Strategije.

Članovi Partnerskog vijeća na petoj su sjednici usvojili strateški okvir koji se sastoji od opis prioriteta te ciljeva, mjera i pokazatelja Strategije. Posebni ciljevi Strategije metodološki slijede 13 strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije, a uz svaki posebni cilj navedeni su i pokazatelji ishoda, dok definirane mjere za postizanje posebnih ciljeva sadrže opis obuhvata mjere, popis indikativnih aktivnosti te pokazatelje rezultata.

Usvajanjem strateškog okvira, Strategija je ušla u završnu fazu u kojoj se očekuje izrada Akcijskog plana koji predstavlja provedbeni akt za trogodišnje razdoblje u svrhu povezivanja Strategije s proračunom, a sadržava pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata, rokovima i nositeljima provedbe te procjenom fiskalnog učinka.