Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Splita

Sukladno članku 11. stavu 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) jedinice samouprave dužne su za prethodnu godinu objaviti na svojim mrežnim stranicama Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje  financiranje političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i svakog nezavisnog vijećnika.

Tekst izvješća za 2021.

Tekst izvješća za 2022.

Tekst izvješća za 2023.