Djelokrug rada

Obavlja imovinsko-pravne poslove pripreme građevinskog zemljišta za gradnju objekata od interesa Grada (pokreće i sudjeluje u postupcima izvlaštenja, zaključuje nagodbe i kupoprodajne ugovore za otkup nekretnina i sl.).
Raspolaže gradskim zemljištem putem natječaja, iznimno direktnom pogodbom kada je to zakonom određeno, u svrhu provedbe akata i dokumenata prostornog uređenja – prodaja po lokacijskoj i građevinskoj dozvoli te rješenju o utvrđivanju građevne čestice, prodaja temeljem DPU-a, osnivanje i prijenos prava građenja, prava služnosti, razvrgnuće suvlasništva i dr.
Zastupa Grad pred Splitsko-dalmatinskom županijom u postupcima prijenosa zemljišta u vlasništvo JLS.
Organizira i obavlja geodetske poslove za potrebe upravnih tijela Gradske uprave.
Obavlja poslove prijave i zastupanja interesa Grada u stečajnim, pred stečajnim i likvidacijskim postupcima.