Djelokrug rada

Odsjek za sport obavlja stručne i druge poslove vezane za utvrđivanje javnih potreba u sportu i promicanje sporta i rekreacije u svim uzrastima kao posebne društvene vrijednosti,  predlaže mjere za poticanje nadarenih pojedinaca i kolektiva u oblasti sporta, stručno obrađuje cijeli postupak vezan za dodjelu sportskih stipendija nadarenim učenicima i studentima te brine o sportskoj promidžbi Grada.

Odsjek predlaže i sudjeluje u planiranju poslova sanacije, rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje sportskih objekata, predlaže modele upravljanja sportskim objektima, prati stanje u oblasti korištenja i gospodarenja sportskom infrastrukturom te vodi evidenciju sportskih objekata.

Obavlja poslove vezane za pravni status sportskih objekata, nadzire provedbu ugovora kojima je Grad prenio drugim pravnim osobama svoje ovlasti nad sportskim objektima.

Prati primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti gospodarenja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i djelatnosti športa, vrši nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave športskom djelatnošću.

Stručno obrađuje najsloženija pitanja iz područja gospodarenja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i djelatnosti športa. Izrađuje analize stanja i prijedloge akata o korištenju i gospodarenju športskim objektima i  prati njihovu primjenu, izrađuje izvješća, analize i informacije iz tog područja rada.

Priprema prijedloge za rješavanje imovinsko-pravnih sporova u svezi gospodarenja športskim objektima nadležnoj gradskoj službi prilikom vođenja sudskih sporova te poduzima sve radnje vezano za uknjižbu prava vlasništava na sportskim objektima.