Djelokrug rada

U Odsjeku za rad Gradskog vijeća obavljaju se stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne i stručno-administrativne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća,, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela. Obavljaju se i tajnički poslovi radnih tijela Gradskog vijeća.