Odbor za rad s nacionalnim manjinama

Odbor za rad s nacionalnim manjinama razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i društava nacionalnih manjina. 

Odbor za rad s nacionalnim manjinama ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i tri člana Odbora biraju se iz reda članova Gradskoga vijeća. Zamjenik predsjednika i dva člana biraju se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Prijedloge za izbor zamjenika predsjednika i članova iz reda pripadnika nacionalnih manjina podnosi Koordinacija nacionalnih manjina Grada Splita.

1.    Davor Matijević, za predsjednika
2.    Edin Nurkić,  za zamjenika predsjednika
3.    Petar Ugarković,  za člana
4.  Tomislav Prljević, za člana
5.  Ante Grubišić, za člana
6.  Nadežda Eterović, za članicu
7.  Ilija Borković, za člana

Zapisnici sa sjednica Komisije