Djelokrug rada

Zadatak Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća je da pripremi, izradi i predloži program rada Gradskoga vijeća.

Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća ima sedam članova koji se biraju iz reda vijećnika. Predsjednik Gradskoga vijeća ujedno je i predsjednik Odbora.

  1. Igor Stanišić, predsjednik
  2. Duje Sučić, član
  3. Mirna Kovačić, članica
  4. Saša Horvat, član
  5. Kristina Vidan, članica
  6. Marijana Puljak, članica
  7. Jelena Kovačić, članica