Djelokrug rada

Služba obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola Grada, proračunskih korisnika, ustanova kojima je Grad osnivač te trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada (obveznici Izjave o fiskalnoj odgovornosti), davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i preporuka za unapređenje poslovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima i financijsko upravljačkih kontrola. 

Provođenje procesa unutarnje revizije

Služba za unutarnju reviziju provodi revizije sukladno Godišnjem planu rada unutarnje revizije za tekuću godinu, Plan predlaže pročelnica službe, a donosi ga Gradonačelnik. Služba u radu upotrebljava obrasce koji su propisani Priručnikom za unutarnje revizore Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija. Revizija se pokreće temeljem Plana i/ili Naloga za pokretanje unutarnje revizije kojeg donosi gradonačelnik. Po okončanju revizije donosi se Nacrt revizijskog izvješća, koji se šalje revidiranom subjektu kako bi se očitovao na nalaze i izradio Plan djelovanja. Konačno revizijsko izvješće dostavlja se Gradonačelniku, a Gradonačelnik ovjerava Plan djelovanja koji pripremaju odgovorne osobe revidiranih subjekata. Konačno revizijsko izvješće s ovjerenim Planom djelovanja dostavlja se revidiranim subjektima na provedbu. Služba za unutarnju reviziju tijekom cijele godine provjerava provedbu usvojenih preporuka.