Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 31 člana.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita, 15. srpnja 2024. godine

Nastavak 30. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 10. lipnja 2024. godine

30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 03. lipnja 2024. godine

29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. travnja 2024. godine

28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27. ožujka 2024. godine

27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. veljače 2024. godine

26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 13. prosinca 2023. godine

25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 07. prosinca 2023. godine

24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. studenoga 2023. godine

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. studenoga 2023. godine - tematska

22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. listopada 2023. godine

21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 25. rujna 2023. godine

20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 07. rujna 2023. godine

Nastavak 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 7. rujna 2023. godine

19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 10. kolovoza 2023. godine

18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27. srpnja 2023. godine

Zapisnik 4. sjednice Komisije za urbanizam - 1. lipnja 2023. godine

Zapisnik 4. sjednice Komisije za urbanizam - 1. lipnja 2023. godine

17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 20. srpnja 2023. godine

16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 6. srpnja 2023. godine

123