Radna tijela

Gradsko vijeće Grada Splita osniva stalna i povremena radna tijela u svrhu pripreme odluka i drugih akata iz njegova djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela, utvrđuju se Poslovnikom Gradskoga vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku određenog radnog tijela.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova radnih tijela, bira Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika iz reda svojih članova, a ostali članovi mogu se birati iz reda stručnih i znanstvenih osoba.

Stalna radna tijela Gradskoga vijeća (odbori, komisije, vijeća, povjerenstva i savjeti) osnivaju se u svrhu proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja, davanja mišljenja te pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Gradskoga vijeća.

Statutom Grada Splita, Odlukom o radnim tijelima Gradskoga vijeća, te temeljem posebnih propisa utvrđena su slijedeća radna tijela Gradskoga vijeća:

Opći akti koji reguliraju rad radnih tijela Gradskoga vijeća