ITU mehanizam

ITU mehanizam

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koja imaju za cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, te razvoj administrativnih kapaciteta gradova.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ITU mehanizma podijeljene su u tri tematska područja:  

  1. „Pametni gradovi“ – gradovi pokretači održivog i tehnološkog gospodarskog rasta;
  2. „Održivi gradovi“  - gradovi u borbi protiv klimatskih promjena promicanjem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša;
  3. „Uključivi gradovi“  - gradovi u borbi  protiv siromaštva i podrška socijalnoj integraciji.

Cilj ulaganja je omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva, povećati učinkovitost sustava toplinarstva, obnoviti brownfield lokacije (bivša vojna i/ili industrijska područja), povećati zapošljavanja i turističke izdatke kroz unaprjeđenje kulturne baštine, te porast broja putnika u javnom prijevozu.

Provedba mjera održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma ponuđena je najvećim urbanim područjima u RH čiji gradovi središta imaju oko 50.000 stanovnika u središnjim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je u ožujku 2016. godine objavilo Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, temeljem kojeg su odabrana urbana područja za provedbu ITU mehanizma. Dana  5. listopada 2016. godine, MRRFEU je donijelo Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja kojom je Urbana aglomeracija Split jedna od 7 odabranih za provedbu ITU mehanizma.      

Financiranje aktivnosti ITU mehanizma provodi se iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF), te Europskog socijalnog fonda (ESF), a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. i obuhvaća sljedeće specifične ciljeve:

Specifični ciljevi (SC) iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK):

 SC 3a2    Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva 
 SC 4c3  Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
 SC 6c1  Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine
 SC 6e2  Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) 
 SC 7ii2  Povećanje broja putnika u javnom prijevozu 

 

Specifični ciljevi (SC) iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP):

 SC 8ii1  Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET   skupine na tržište rada
 SC 9i1  Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na   tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika   diskriminacije
 SC 9iv2  Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući   podršku procesu deinstitucionalizacije
 SC 10iii3    Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i   podrška   odraslima te unaprjeđenje njihovih vještina i kompetencija
 SC 10iv1  Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete   u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje   obrazovanje

 

Provedbu aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja moguće je realizirati integriranjem sredstava iz različitih izvora; npr. ulaganje u infrastrukturu moguće je kroz EFRR i KF, dok je provedba soft aktivnosti moguća kroz ESF.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma na razini RH iznosi 345,4 milijuna eura, od čega je Urbanoj aglomeraciji Split na raspolaganju 54,2 milijuna eura.

Sporazum o obavljanju delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. - 2020. je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Splita kao središta Urbane aglomeracije Split dana 13. travnja 2017. godine. Sporazumom su definirane uloge Ministarstva kao Upravljačkog tijela i posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja Split (ITU PT Split). Pored delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća, Sporazumom su utvrđene i obveze ITU PT-a.

Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. - 2020. je potpisan 7. veljače 2018. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Splita kao središta Urbane aglomeracije Split. Sporazumom su definirani uvjeti provedbe integriranog teritorijalnog ulaganja u Urbanom području Split i obveze sporazumnih strana, kao i financiranje, uloga, aktivnosti i plan provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja.