Odbor za predstavke i pritužbe Djelokrug rada

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Gradskome vijeću, a koje se odnose na rad Gradskoga vijeća, njegovih radnih tijela i stručne službe za rad Gradskoga vijeća, te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Splita. Odbor također ispituje putem nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, te ukazuje nadležnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera, te o tome obavještava podnositelja predstavki, pritužbi, odnosno prijedloga.

Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika te stručnih i znanstvenih osoba.

  1. Sani Mardešić, predsjednik
  2. Božo Zadro, zamjenik predsjednika
  3. Mirna Kovačić, članica
  4. Filip Odrljin, član
  5. Jure Bučević, član
  6. Lidija Bekavac, član
  7. Jelena Kovačić, članica

 Kontakt Odbora:
Predstavke i pritužbe mogu se slati Odboru poštom na adresu:
Ulica kneza Branimira 17, 21000 Split
e-mail: predstavke-prituzbe@split.hr
Tel: 021/310-231

Zapisnici sa sjednica Odbora za predstavke i pritužbe