Djelokrug rada

Odsjek za površine javne namjene u svom djelokrugu rada obavlja stručno-administrativne i tehničke poslove, zaprima i obrađuje zahtjeve za dodjelu površina javnih namjena za davanje u zakup i na privremeno korištenje za postavljanje kioska, štekata, štandova i opreme gradilišta, gradilišnih skela i ostalih pokretnih naprava, reklama, vodi upravne postupke u svezi dodijele površina javne namjene na korištenje, sudjeluje u komisijama/povjerenstvima za dodjelu površina javne namjene, obavlja stučno-administrativne poslove za provođenje natječaja za dodjelu u zakup površina javne namjene, zaprima zahtjeve za izdavanje koncesijskih odobrenja i priprema ih za sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, obavlja unosa podataka u informatičkom sustavu zakupnika i korisnika javnih površina, sudjeluje u izradi nacrta propisa iz djelokruga Odsjeka, izrade prijedloge zaključaka iz djelokruga Odsjeka, koje donosi gradonačelnik Grada Splita, sudjeluje i priprema odgovore na pitanja gradskih vijećnika iz djelokruga rada Odsjeka, te odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz djelokruga Odsjeka, izrađuje plan rada i izvješća o radu Odsjeka, davanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad Odsjeka.