Djelokrug rada

Odsjek obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, predlaže mjere za poboljšanje lokalnih mjera socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva, prati socijalna kretanja i pojave, predlaže organiziranje odgojno-zdravstvenih mjera, izrađuje stručne studije i surađuje s drugim tijelima u cilju unapređenja stanja.


Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa ZMN priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava korisnik obavezno mora priložiti:

- presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad Centra o priznavanju prava na ZMN, 
- preslike računa za troškove stanovanja (komunalna naknada, voda, električna energija, najamnina, usluge odvoza komunalnog otpada, ostali troškovi predviđeni Zakonom) 

Grad Split o navedenom pravu odlučuje rješenjem, te djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge za troškove stanovanja. 
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja s potrebnom dokumentacijom korisnici mogu:
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail: pisarnica@split.hr  Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova
u što spada osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa do najviše 331,80 EUR može ostvariti član obitelji umrle osobe s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, ako ispunjava uvjet prihoda. 

Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako se naknada za pogrebne troškove može ostvariti putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom korisnici mogu u roku od tri (3) mjeseca nakon smrti umrle osobe: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail: pisarnica@split.hr  

Napomena: Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

Samac: 305,26 EUR
Dvočlana obitelj: 384,90 EUR
Za svakog daljnjeg člana: + 92,91EUR
 

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može ostvariti: 
- korisnik koji ima rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN 
- beskućnik kojem je rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad priznato pravo na privremeni smještaj u prenoćištu/prihvatilištu.

Svaki pojedinac ili predstavnik kućanstva s priznatim pravom na ZMN koji želi koristiti prehranu u pučkoj kuhinji, dužan je doći u Upravno tijelo s preslikom rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad  o pravu na ZMN i preslikom osobne iskaznice na koju glasi rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Upravno tijelo će korisniku izdati „socijalnu iskaznicu“ s kojom korisnik preuzima obroke u pučkoj kuhinji.

Napomena: Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnicima prestaje ako nisu koristili  najmanje dvije trećine prava na prehranu u pučkoj kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom dokumentacijom. 


Pravo na potporu roditeljima njegovateljima i osobama sa statusom njegovatelja u mjesečnom iznosu od 66,36 EUR kuna može ostvariti korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, koji ispunjava uvjet prihoda uvećan za 100%.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu s potrebnom dokumentacijom korisnici mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu,
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita
- putem elektroničke pošte e-na mail: pisarnica@split.hr 

Napomena: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

Dvočlana obitelj: 769,80 EUR 
Za svakog daljnjeg člana: +185,81 EURPravo na besplatnu uslugu organiziranog prijevoza i sanitetskog prijevoza na području Grada Splita imaju osobe s invaliditetom s prebivalištem na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osobe s teškim motoričkim smetnjama (80% i veće tjelesno oštećenje na donjim ekstremitetima) te po potrebi pratnja isti.

Da bi korisnici dobili rješenje o ostvarivanju navedenog prava, zahtjev s potrebnom dokumentacijom mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail: pisarnica@split.hr Pravo na naknadu u visini od 60 EUR korisnicima osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad imaju korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva ako ispunjavaju dodatni uvjet da sva primanja ostvarena po osnovi rada, mirovine, imovine i drugih oporezivih dohodaka mjesečno ne prelazi iznos od 364,99 EUR.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka sa potrebnom dokumentacijom korisnik može: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu,
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail: pisarnica@split.hr Pravo na potporu/stipendiju učenicima i studentima s invaliditetom imaju učenici srednjih škola s invaliditetom i redoviti studenti s invaliditetom ako učenik/student  i jedan roditelj/skrbnik/udomitelj imaju prebivalište na području Grada Splita, te je učenik/student postigao opći uspjeh sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0  u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.

Potpora iznosi 106,18 EUR mjesečno za učenike srednjih škola s invaliditetom, 132,72 EUR mjesečno za studente s invaliditetom koji studiraju u Splitu i kao i za studente s invaliditetom koji studiraju van Splita.