Djelokrug rada

Odsjek za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu obavlja poslove vezane za utvrđivanje i financiranje javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom školstvu i  tehničkoj kulturi Grada Splita. 

Grad Split je osnivač četiri predškolske ustanove predškolskog odgoja i osnivač 29 osnovnih škola na svom području. U gradu Splitu su izjednačene cijene boravka djece u svim dječjim vrtićima i sredstvima proračuna se sufinancira boravak djece u 22 privatna i vjerska dječja vrtića. Odsjek za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu prati rad i skrbi o Zajednici tehničke kulture grada Splita te udrugama tehničke kulture na svom području.

Sufinanciranje programa privatnih i vjerskih vrtića - Odlukom o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/20 i 64/22) propisano je da će Grad Split sredstvima svoga proračuna sufinancirati dječje vrtiće u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica (koji su obuhvaćeni Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Splita) do iznosa ekonomske cijene utvrđene Zaključkom gradonačelnika o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita sufinanciranjem po upisanom djetetu u određeni objekt/program. 

Sufinanciranje dadilja - Sredstvima Proračuna Grada Splita  sufinancira se  boravak djece predškolske dobi do polaska u osnovnu školu koji zajedno s roditeljima/skrbnicima imaju prebivalište na području Grada Splita, a koriste usluge čuvanja djece obrta za dadilje koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada Splita sukladno odredbama Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19). Posebnim Zaključkom gradonačelnika utvrđuju  se obrti za dadilje koji će u kalendarskoj godini  biti sufinancirani sredstvima proračuna Grada Splita. 

Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću u drugoj jedinici lokalne samouprave - S ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Split sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradovima i općinama izvan područja grada Splita. 

Stipendiranje nadarenih učenika i studenata i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija - Stipendiranje učenika i studenata te isplata naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija sredstvima proračuna Grada Splita provodi se na temelju javnog natječaja kojeg svake godine raspisuje gradonačelnik.

 

EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje VI“

Projekt „S pomoćnikom mogu bolje VI“ Grada Splita sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te je njime omogućena podrška u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u splitskim osnovnim školama.

Ukupna vrijednost projekta je 2.041.259,00 eura, od čega je 1.050.000,00 eura bespovratnih sredstava. Korisnik je Grad Split, a partneri na projektu su osnovne škole s područja grada Splita – 29 osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split te 1 privatna osnovna škola.

Cilj projekta je pružiti potporu za 299 učenika s teškoćama u razvoju u 30 osnovnih škola s područja grada Splita i to kroz zapošljavanje 283 pomoćnika u nastavi (PUN) i 4 stručna komunikacijska posrednika (SKP), čime će se osigurati preduvjeti za inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju te jednaki uvjeti za njihov obrazovni, društveni i emocionalni napredak.

Kontinuirano tijekom provedbe projekta, učenicima s teškoćama u razvoju pruža se neposredna podrška u skladu s njihovim individualnim potrebama uključivanjem pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika, kako bi im se omogućilo ravnopravno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu i time spriječila njihova diskriminacija.

 

EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje V“

Projektom „S pomoćnikom mogu bolje V“ u školskoj godini 2022./2023. učenicima s teškoćama u razvoju se osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici sa svrhom stvaranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ukupna vrijednost projekta koji će se realizirati tijekom nastavne godine 2022./2023. (razdoblje provedbe projekta je od 24.08.2022. godine do 24.08.2023. godine) iznosi 10.781.828,40 kuna, od čega

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira projekt u iznosu od 7.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), dok se preostali iznos od 3.781.828,40 kuna nužan za realizaciju ovog projekta osigurava iz izvornih sredstava Grada Splita.

U okviru ovog projekta biti će angažirano 231 pomoćnika u nastavi i 5 stručno komunikacijska posrednika za 253 učenika s teškoćama u razvoju u 29 osnovnih škola Grada Splita koje su ujedno i partneri u ovom projektu.