Djelokrug rada

Ovaj upravni odjel obavlja stručne poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje stanovima,
poslovnim  prostorima,  skloništima  i  garažama  na  kojima  Grad  polaže  pravo  vlasništva
sukladno posebnim zakonima, osim komunalne infrastrukture.
Također, obavlja  stručne  poslove  u  svezi  dugoročnog  najma  stanova  kroz  program  priuštivog
stanovanja  sa  prvenstvenim  ciljem  revitalizacije  života  u  staroj  gradskoj  jezgri,  ali  i  u
drugim dijelovima grada, izrađuje stručne socijalno-demografske analize radi utvrđivanja
potreba za smještaj, kao i analize kretanja cijena najma na tržištu.

Upravni odjel za stanovanje i poslovne prostore provodi  program  stambenog  zbrinjavanja,  prvenstveno  mladih,  analizira  tržište  i  modele
moguće  izgradnje,  najma  i  kupnje  stanova,  utvrđuje  kriterije,  izrađuje  studije  i  obavlja  i
druge poslove vezane uz stambenu politiku Grada, upravlja stanovima i poslovnim prostorima u zaštićenim zonama sukladno Planu
upravljanja starom gradskom jezgrom, organizira  i  obavlja  tekuće  poslove  u  vezi  korištenja,  održavanja  i  zaštite  zgrada  i
prostora u kojima djeluje Gradska uprava te kompleksa Vile Dalmacija, organizira  i  provodi  poslove  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  te  osiguranja  gradske
imovine.  Organizira  i  obavlja  nadzor  nad  poslovima  investicijskog  održavanja,  sanacije, rekonstrukcije, priključenja na komunalnu infrastrukturu i sl. objekata u vlasništvu Grada.