Djelokrug rada

Odsjek obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, predlaže mjere za poboljšanje lokalnih mjera socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva, prati socijalna i demografska kretanja i pojave, predlaže organiziranje odgojno-zdravstvenih mjera, izrađuje stručne studije i surađuje s drugim tijelima u cilju unapređenja stanja.Pravo na naknadu za novorođeno dijete Grada Splita (Obrazac 3) ima svako novorođeno dijete koje je rođeno u Gradu Splitu, a jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva. 
Novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, te iznosi:
- za prvo novorođeno dijete u obitelj 265,45 EUR,
- za drugo novorođeno dijete u obitelj 530,89 EUR,
- za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji 7.299,75 EUR.

Naknade za prvo i drugo novorođeno dijete se isplaćuju jednokratno, dok za treće i svako daljnje novorođeno dijete u jednakim godišnjim obrocima tijekom 10 (deset) godina.

Pravo se ne može ostvariti ukoliko je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Ovo pravo se pod jednakim uvjetima odnosi i na posvojenu djecu čiji biološki roditelji nisu koristili pravo na naknadu pri rođenju djeteta, te se zahtjev može podnijeti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od posvojenja djeteta.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od rođenja djeteta, te ga roditelji mogu s potrebnom dokumentacijom mogu: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripada roditelj djeteta, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  


Napomena: Ako je roditelj podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći preminuo ili ako su pravomoćnom presudom o razvodu braka odnosno odobrenom Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnim rješenjem o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, djeca dodijeljena na brigu i skrb roditelju koji nije korisnik prava, neisplaćeni iznosi, odnosno obroci, bit će isplaćeni drugom roditelju, odnosno skrbniku djeteta.


Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića
(Obrazac 4) mogu ostvariti djeca temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 19/19 i 38/20 i 70/20):

Pravo na sufinanciranje cijene u 100% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta: 
- dijete čija obitelj ima rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%, 
- dijete bez oba roditelja. 
  
Pravo na sufinanciranje cijene u 50% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta: 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta do 70%, 
- dijete s teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, 
- dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj/ skrbničkoj obitelj, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak 
  
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti predškolskoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Splita, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita. 
 -putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  

Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravno tijelo Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove. 
  
Napomena: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće pedagoške godine omogućavaju ostvarenje prava od početka pedagoške godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

Napomena za samohrane roditelje: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

Dvočlana obitelj: 769,80 EUR
Za svakog daljnjeg člana: +185,81 EURPravo na sufinanciranje u visini od 59,73 EUR mjesečno troškova prehrane u cjelodnevnom boravku (Obrazac 6) u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:

- dijete čija obitelj ima rješenje Hrvatskog  zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 70% i većim, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak, 
- dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni, 
- dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi 
  
Pravo na sufinanciranu prehranu djece u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama može ostvariti i učenik koji je rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu. 
  
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita. 
 -putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  

 
Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove. 

NAPOMENA: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće školske godine omogućavaju ostvarenje prava od početka školske godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

NAPOMENA ZA SAMOHRANE RODITELJE: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
Dvočlana obitelj                       769,80 EUR
Za svakog daljnjeg člana       +185,81 EURPravo na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza (godišnju pokaznu kartu) mogu ostvariti učenici i redoviti studenti iz obitelji s troje i više djece ako jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz uvjet da primaju dječji doplatak. 

Zahtjev (Obrazac 7) s potrebnom dokumentacijom (preslika osobne iskaznice jednog roditelja; novije rješenje o ostvarenom pravu na dječji doplatak ili Potvrdu; preslika rodnih listova, ispunjeni zahtjev za izdavanje pokazne karte tvrtke Promet d.o.o. i dvije fotografije) korisnici mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  


Napomena: Za učenike je rok dostave dokumenata 30. rujna, a za studente 31. listopada u tekućoj školskoj/ akademskoj godini kako bi se pravo ostvarilo od početka školske/ akademske godine. Nakon navedenog roka ukoliko se zahtjev podnese u tijeku godine, pravo na besplatni prijevoz se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.Potpora umirovljenicima „Moj zlatni Split“ (Obrazac 1)
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (19/19;38/20 i70/20) umirovljenici s prebivalištem na području Grada Splita i s navršenih 60 godina života čija primanja ne prelaze 265,45 EUR i koji zadovoljavaju uvjete besplatno dobivaju na raspolaganje karticu u sklopu projekta „MOJ ZLATNI SPLIT“. Na karticu se mjesečno raspodjeljuju iznosi potpore za namjensku nabavu namirnica i potrepština unutar ograničene mreže prodajnih mjesta (Ribola d.o.o., Spar d.o.o., Studenac d.o.o. i Tommy d.o.o.) i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a kartica omogućuje i aktivnije sudjelovanje u kulturnom, sportskom i društvenom životu.

Mjesečni iznosi potpore za umirovljenike:
Mjesečni iznosi potpore za umirovljenike:
za umirovljenike s ukupnim prihodima do 119,45 EUR u iznosu od 39,82 EUR,
s ukupnim prihodima od 119,45 EUR do 159,27 u iznosu od 33,18 EUR,
s ukupnim prihodima od 159,27 EUR do 199,08 EUR u iznosu od 26,54 EUR,
s ukupnim prihodima od 199,09 EUR do 292 EUR u iznosu od 13,27 EUR.

Ostali uvjeti za dobivanje kartice:
- prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva
- umirovljenici u dobi od 60 godina i više
- nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje
- u mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec
Potporu ne mogu ostvariti umirovljenici koji su ostvarili pravo na uslugu stalnog smještaja u dom socijalne skrbi na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i umirovljenici koji imaju rješenje Upravnog tijela o pravu na naknadu korisnicima osobne invalidnine Centra.

Uvjeti za ostvarivanje ovoga prava odnose se i na umirovljenike koji su ostvarili mirovinu po međunarodnom ugovoru nakon što podnesu Upravnom tijelu zahtjev te predoče rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovina.


Zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnik može:
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu,
- poslati poštom Upravnom tijelu,
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.
- putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  

Uz zahtjev na kojem se nalazi privola za obradu osobnih podataka, i izjavu kojom jamči da u vlasništvu ili suvlasništvu nema stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, umirovljenik mora predati kopiju osobne iskaznice i dokaz o visini posljednje mirovine.

Ovo je prvi put da je Grad Split na ovakav način formirao bazu umirovljenika koji sukladno socijalnom statusu ostvaruju pravo na potporu u projektu „Moj zlatni Split“ čiji je cilj omogućiti građanima dostojanstvene zlatne godine.

Napomena: Pravo na potporu se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući, u visini najviše do 106,18 EUR mjesečno može ostvariti osoba s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, odnosno zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega od druge osobe, ako ispunjava slijedeće uvjete:
- da pravo doplatka za pomoć i njegu ne može ostvariti na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 
- da pravo na usluge pomoći i njege u kući ne može ostvariti preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 
- da nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 
- da nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca, 
- da ispunjava uvjet prihoda uvećan za 39,82 EUR.

Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti: 
- nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr., te nabavu i dostavu gotovih obroka, 
- pomoć korisniku pri obavljanju kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), 
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), 
- razgovor i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti, 
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoći i njege u kući korisnicima pružaju ustanove socijalne skrbi, ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba s kojom Grad Split zaključi ugovor o usluzi pomoći i njege u kući. 

Upravno tijelo donosi rješenje o pravu na korištenje subvencionirane usluge pomoći i njege u kući i to po primitku prijedloga pružatelja usluga za pojedinog korisnika s zahtjevom i kompletiranom dokumentacijom.

Napomena: Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od: 

Samac: 305,26 EUR
Dvočlana obitelj: 384,90 EUR
Za svakog daljnjeg člana: +92,91 EUR
 

Potpora/stipendija socijalno ugroženim učenicima i studentima
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi pravo se ostvaruje ako učenik/student i jedan roditelj/ skrbnik/udomitelj imaju prebivalište na području Grada Splita najmanje tri godine,  te ispunjavaju jedan od sljedećih dodatnih uvjeta: obitelj učenika /studenta ima rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN ili je učenik/student dijete samohranog roditelja čije kućanstvo udovoljava uvjet prihoda uvećan za 100% ili učenici/studenti koji su rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad smješteni u udomiteljsku/skrbničku obitelj. Pravo također ostvaruju učenici i studenti bez roditeljske skrbi.

Potpora iznosi 106,18 EUR mjesečno u školskoj godini za učenike srednjih škola, a 132,72 EUR mjesečno u akademskoj godini za redovite studente koji studiraju u gradu Splitu kao i za studente koji studiraju izvan gradu Splitu.  Rad s udrugama mladih
- Udruge su usmjerene na mlade od 15 do 30 godina. Potpora udrugama mladih i za mlade omogućuje provedbu projekata u svrhu poboljšanja kvalitete života društvene skupine mladih u gradu Splitu. Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita se objavljuje svake godine sukladno rasporedu natječaja koji se može vidjeti na stranicama Grada. (Natječaj će biti objavljen u ožujku pa još nema linka)

- Pružanje financijske potpore studentima iz programa ERASMUS+ studija i to za naknadu dijela troškova putovanja za studijski boravak u inozemstvu.
https://split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/poziva-za-dodjelu-naknade-dijela-putnih-troskova-studentima-iz-programa-erasmus-studija-za-2023-godinu 


- Odsjek za demografiju i udruge civilnog društva provodi i Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split. Natječaj je otvoren cijelu godinu, a biti će objavljen u travnju sukladno rasporedu natječaja. Naime, organizacije civilnog društva imaju višestruku ulogu u svakom društvu. One potiču ravnopravno sudjelovanje u izgradnji demokratskog, otvorenog, bogatog i socijalno pravednog i održivog  društva, te predstavljaju korektiv vlasti i vezu između građana i javnog sektora.

 

Rad s udrugama nacionalnih manjina
U suradnji s Gradom udruge ostvaruju program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem mješovitih pjevačkih zborova, folklornih, plesnih, dramskih i glazbenih skupina te organiziranjem izložbi, tribina i obljetnica. Grad svake godine provodi Natječaj za prijavu projekta udrugama nacionalnih manjina koje doprinose očuvanju tradicijske kulture. Objava natječaja je predviđena za ožujak. U Gradu Splitu trenutno djeluju Vijeće makedonske nac. manjine, Vijeće slovenske nac. manjine, Vijeće crnogorske nac. manjine, Vijeće srpske nac. manjine, Vijeće mađarske nac. manjine, Vijeće bošnjačke nac. manjine te Vijeće albanske nac. manjine.