Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana rasporeda kioska, štandova i pokretnih naprava u Gradu Splitu

Javno savjetovanje o Pravilniku o potporama subjektima malog gospodarstva temeljem Programa poticanja poduzetništva na području grada Splita za razdoblje 2024. – 2030.

Zaključak o izmjeni i dopuni zaključka o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan

Javno savjetovanje o Prijedlogu Zaključka o utvrđivanju visine naknade za korištenje bez valjanog pravnog osnova poslovnih prostora u vlasništvu, suvlasništvu ili na upravljanju Grada Splita -

Javno savjetovanje o Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje gradskih prostora korisnicima koji djeluju u području kulture

Ponovljeno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o dodjeli prostora na korištenje udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području grada Splita

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora