Temeljni akti Grada Splita

Statut Grada Splita
Poslovnik Gradskog vijeća
Ustroj
  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 39/22)
Kodeks ponašanja vijećnika Gradskoga vijeća Grada Splita
  • ("Službeni glasnik Grada Splita, broj 64/22)