Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.

Strategija razvoja urbanog područja akt je strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi –sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja, odnosno urbane aglomeracije za jasno definiran vremenski period. Strategija je ujedno preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije, a ista se izrađuje sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17 i 118/18) i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategije razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0, koju je u srpnju 2021.g. donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 

Proces izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine započeo je donošenjem Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije i provedbenih akata od strane Gradskog vijeća Grada Splita na 6. sjednici održanoj dana 29. listopada 2021. godine (Službeni glasnik Grada Splita broj 53/21). Samom donošenju navedene Odluke prethodilo je potpisivanje Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije dana 11. listopada 2021.g. od strane 13 gradonačelnika i načelnika gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, a koji je ostao nepromijenjen u odnosu na obuhvat definiran 2015.g.

S obzirom da se izrada Strategije temelji na načelu partnerstva i suradnje, kroz aktivno sudjelovanje predstavnika svih 13 gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, kao i predstavnika svih relevantnih dionika razvoja Urbane aglomeracije Split, od javnog, privatnog i civilnog sektora, osnovana su radna tijela za izradu i praćenje provedbe Strategije. Tako je dana 28.03.2022.g. osnovano 5 Radnih skupina (Socijalna uključenost i zdravstvo; Kultura i društvo; Poduzetništvo, obrtništvo i turizam; Održiva urbana mobilnost i Zeleni razvoj)  za sudjelovanje u postupku izrade Strategije, a čine ih predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora Urbane aglomeracije Split. Koordinacijsko i Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Split kao radna tijela zadužena za izradu i praćenje provedbe Strategije osnovana su 2015., te kao takva nastavljaju s radom i u perspektivi 2021.-2027.g. uz redovno revidiranje članova i njihovih zamjena.  

Uz obvezu provođenja participativnog pristupa tijekom izrade Strategije, Grad Split je kao grad nositelj izrade Strategije imao obvezu pokretanja postupka prethodnog vrednovanja, odnosno vrednovanja tijekom izrade Strategije, stoga je dana 07. travnja 2022.g. donesena Odluka o početku postupka vrednovanja Strategije s pripadajućim Planom vrednovanja, te je imenovana Upravljačka skupina za vrednovanje Strategije. 

Grad Split je također pokrenuo sve potrebne aktivnosti vezane za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije te je nakon ishođenja Mišljenja nadležnog Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko – dalmatinske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, dana 14. lipnja 2022.g. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije. Tijekom provedbe navedenog postupka, traženo je mišljenje od 37 javno pravnih tijela s područja Urbane aglomeracije Split o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš te od nadležnog Upravnog odjela za zaštitu okoliša Splitsko - dalmatinske županije prethodna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

 

Dokumenti