Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju

Djelokrug rada

Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju planira i provodi poslove u vezi informiranja i odnosa s javnošću, razvijanja međunarodne suradnje te protokolarne poslove koji su u djelokrugu rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihove medijske prezentacije.

Ovaj odsjek surađuje s civilnim društvom, posebno s udrugama građana koje resorno nisu izravno vezane za neko drugo upravno tijelo, a napose, nacionalnim manjinama i njihovim legitimnim tijelima, vjerskim zajednicama i institucijama mladih te brine o realizaciji i usklađivanju programa rada udruga s potrebama i ciljevima Grada na bazi objave javnih potreba.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odjela

  • Dokumenti