Djelokrug rada

Odsjek za pravno zastupanje zastupa Grad Split u svim sudskim postupcima gdje je Grad Split stranka. 
Osim zastupanja u sudskim postupcima, Odsjek zastupa Grad Split i u upravnim postupcima koji se vode po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.