Mjesni odbor - Donje Sitno

Predsjednik
Jurica Jurišić

Administrativna tajnica
Diana Mihanović
modonjesitno@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Ivo Mihanović
tel: 021/278-478
mob: 091/455-0232 

Hrv. Dragovoljaca 48 
21251, Žrnovnica

Naselje "Donje Sitno" omeđeno je:
  • S istoka: granica naselja Donje Sitno počinje od vrila rijeke Žrnovnice na istoku pa na istok do trigonometra 331 na Dubancu (Gradac). Granica ide dalje na jugoistok do zavoja ceste za Gornje Sitno zapadno od crkvice Sv.Luke. Odatle granica ide cestom na jug do zaseoka Filipovići. Nastavlja jugoistočnom granicom katastarskih čestica 1373, 1383/3, 1383/12,1380, preko ceste dalje istočnom granicom katastarskih čestica 1435, 1436, 1481/4, 1481/5, 1480,1478,1476,1474/1,1474/2 do katastarske granice K.o.Sitno – K.o.Srinjine. Katastarskom granicom K.o.Sitno – K.o.Srinjine na zapad 30 metara do zapadnog dijela puta (čest.zem.6098 K.o.Srinjine).
  • S zapada: čest.zem.6098 na jug 15 metara do sjevernog dijela čest.zem. 1386 (K.o.Srinjine). Sjevernim dijelom čest.zem. 1386 na zapad 130 metara do puta (čest.zem. 5392/136 K.o.Srinjine). Putem na sjeverozapad cca200 metara do granice K.o.Sitno – K.o.Srinjine. Granicom K.o.Sitno – K.o.Srinjine na zapad i sjeverozapad do trigonometra 333 na predjelu Sridivica. Spušta se na sjever do križanja ceste za Donje Sitno i ulice Put Vrila, nastavlja ulicom Put Vrila do čest.zem. 2380 (K.o.Sitno). Zatim ide istočnom granicom čest.zem. 2380, 2379/2, 2404,2406, 2408, 2409, 2396, 2412/4, 2412/3 te sjevernim granicama čest.zem. 2424/3, 2422/1, 2422/2, 2422/3, 2415/2, 2419/1 do vrila rijeke Žrnovnice gdje je granica i počela.
     
     

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Sitno donje