Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Splita

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima zadaću poticati i koordinirati sva aktivnosti na području grada Splita koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću Grada Splita i drugim njegovim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova u gradu Splitu. 

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i promiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području grada,
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,
- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne, promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana bira Vijeće iz reda vijećnika, a dva člana Vijeće bira iz reda nevladinih udruga, nezavisnih stručnih osoba s područja rada Povjerenstva i predstavnika medija.

Za pojedina pitanja iz svog djelokruga rada, Povjerenstvo može, kao vanjske savjetodavne stručnjake, uključiti priznate stručnjake ili institucije s područja promicanja ravnopravnosti spolova, zaštite obitelji, socijalne skrbi, zdravstva, kao i sve one koji se na bilo koji način bave poslovima iz djelokruga rada Povjerenstva.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurati će se u proračunu Grada Splita.

1. Snježana Šago,  za predsjednicu
2. Davor Matijević,  za zamjenika predsjednice
3. Maja Čović, za članicu
4. Ivana Relata, za članicu
5. Josip Markotić, za člana
6. Blanka Čop, za članicu
7. Jelena Mandarić, za članicu

Kontakt Povjerenstva:
Primjedbe se mogu slati Povjerenstvu poštom na adresu:
Ulica kneza Branimira 17, 21000 Split
e-mail: ravnopravnost@split.hr