Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split

Strategija razvoja urbanog područja je višegodišnji planski dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja. Strategija se za sva urbana područja izrađuje u skladu s načelom partnerstva i suradnje, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i metodologiji propisanoj u Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Splita za razdoblje do kraja 2020. godine usvojena je 12. prosinca 2017.godine na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, uz dobivene prethodne suglasnosti svih gradova i općina iz obuhvata Urbane aglomeracije Split kao i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split.

Grad Split, kao grad nositelj Urbane aglomeracije Split, zajedno s ostalih 12 gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split (gradovima Kaštelima, Omišom, Sinjem, Solinom, Trogirom te općinama Dicmom, Dugim Ratom, Dugopoljem, Klisom, Lećevicom, Mućem te Podstranom) započeo je još u srpnju 2015.g. aktivnosti na formiranju obuhvata Urbane aglomeracije Split, osnivanju radnih tijela za izradu i provedbu Strategije – Koordinacijskog vijeća, Partnerskog vijeća, tematskih radnih skupina, kao i fokus grupa. Početkom rujna 2015. je potpisan Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita gradova i općina urbane aglomeracije Split kako bi se definirala suradnja i faze izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije Split te odredili ciljevi i prioriteti urbane aglomeracije Split koji su cilj same izrade Strategije razvoja koja će se koristiti i u prijavi Grada Splita na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Također je potpisan i Sporazum o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita, kao nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split i Sveučilišta u Splitu, kao izrađivača Strategije.

U tom periodu je održano preko 30 različitih sastanaka, a na kojima je sudjelovalo preko 850 predstavnika javnog, privatnog, civilnog sektora te predstavnika Sveučilišta u Splitu i radnog tima Grada Splita, a sve s ciljem što kvalitetnije i sveobuhvatnije izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split do 2020.godine. Grad Split je u sklopu izrade raspisao Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020. kojim je pozvao sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, javne ustanove, institucije, organizacije civilnog društva te građane da prijave svoje projektne ideje koje bi pridonijele poboljšanju kvalitete života stanovnika na području Urbane aglomeracije Split.  Također su svi zainteresirani sudionici uključeni u proces izrade i kroz Javni poziv za iskazivanje prijedloga i primjedbi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

Projektna dokumentacija poslana 15.07.2016.g. na ITU natječaj se sastojala od 1.100 stranica različitih dokumenata, odluka, izvješća, a najveći i najvažniji segment se odnosio na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split kao i prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije. U istome je naveden prijedlog mjera Strategije koje će se financirati putem ITU mehanizma, a odnose se na čisti urbani prijevoz, razvoj integriranih turističkih programa baziranih na kulturnoj baštini, korištenje brownfield lokacija, unaprjeđenje javnog sustava toplinarstva, razvoj sustava poduzetničke infrastrukture, unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti ponude obrazovnih programa cjeloživotnog učenja, održivu integraciju nezaposlenih osoba, razvoj i podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja, razvoj deinstitucionaliziranih usluga socijalne skrbi kao i jačanje socijalne uključenosti.

Za operacionalizaciju i učinkovitu provedbu Strategije Grad Split u suradnji s ostalim JLS Urbane aglomeracije Split izrađuje Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split. Akcijski plan je provedbeni dokument koji se koristi u svrhu sustavne kontrole i nadzora provedbe Strategije te kojim se omogućuje cjelovit pregled, struktura te razrada svih aktivnosti i projekata potrebnih za provedbu Strategije počevši od prve godine provedbe. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje te se revidira jednom godišnje. Osnovnu podlogu za izradu akcijskog plana čini baza razvojnih projekata koju Grad Split nadopunjuje sustavno prikupljajući projektne ideje te su u tu svrhu za razdoblje 2014.-2020. pripremljeni i identifikacijski obrasci projekata koje mogu popunjavati svi relevantni dionici.

Dokumenti