Nacionalne manjine

Na području Grada Splita žive pripadnici različitih nacionalnih manjina sa svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima koji na svoj način obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada...

Nacionalne manjine

Na području Grada Splita žive pripadnici različitih nacionalnih manjina sa svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima koji na svoj način obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.

Prema popisu stanovništva provedenom 2011.godine u Gradu Splitu  je bilo evidentirano:
 Albanci 322 0,18
 Austrijanci  7  0,00
 Bošnjaci 664   0,37
 Bugari 27  0,02 
 Crnogorci  354  0,20
 Česi 53   0,03
 Mađari 108  0,06 
 Makedonci  222  0,12
 Nijemci  51  0,03
 Poljaci  27  0,02
 Romi 2 0,00
 Rumunji 12 0,01
 Rusi 71 0,04
 Rusini 3 0,00
 Slovaci 37 0,02
 Slovenci 341 0,19
 Srbi 2.533 1,42
 Talijani 83 0,05
 Turci 16 0,01
 Ukrajinci 23 0,01
 Vlasi 1 0,00
 Židovi 29 0,02
 Ostali 303 0,17

 

Ovo područje je pobliže definirano zakonima, Statutom grada Splita i odlukama Gradskog vijeća Grada Splita:
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10);
 • Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 80/10);
 • Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 47/10); Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 93/11, Odluka broj 10, 11, 12);
 • Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19);
 • Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 80/11, 34/12);
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine, broj 32/19);
 • Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine, broj 32/19);
 • Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine, broj 32/19);
 • Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine, broj 32/19);
 • Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06);
 • Statut Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst i 11/18);
 • Odluka o načinu financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13);
 • Odluka o određivanju nagrade članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Split ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13);
 • Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", 37/13, 47/13, 53/13);
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13)
 • Pravilnik o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 47/15, 6/19);
 • Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 11/14);
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 51/00);
 • Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 51/00, 56/00);
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 - pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09);
 • Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 44/05, 109/07);
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 14/97);
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina („Narodne novine“, broj 15/97);
 • Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 17/97);

 

https://ljudskaprava.gov.hr/

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2018. godinu

Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

174. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Izvješće o provedbi nacionalne strategije za uključivanje roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2016. I 2017. godinu

 

VJERSKE ZAJEDNICE
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, broj 83/02);
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 2/97);
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture („Narodne novine“, broj 2/97);
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima („Narodne novine“, broj 3/97);
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dužebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 8/97);
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora izmedu Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima („Narodne novine“, broj 8/97);
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture („Narodne novine“, broj 8/97);
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima („Narodne novine“, broj 18/98);
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa („Narodne novine“, broj 4/12);

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:
 • Vijeće albanske nacionalne manjine
  Smajl Begu, predsjednik
  Marin Prekpaljaj, zamjenik predsjednika

 • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
  Edin Nurkić, predsjednik
  Ibrahim Duraković, zamjenik predsjednika
  Trg Republike 4/3, tel: 344-095

 • Vijeće crnogorske nacionalne manjine
  Dušica Mijušković Malada, predsjednica
  Ljiljana Dajak, zamjenica predsjednice
  Vukovarska 59,tel/fax 771-533

 • Vijeće makedonske nacionalne manjine
  Anica Plazonić, predsjednica
  Makedonka Knezović, zamjenica predsjednice
  Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 332-371

 • Vijeće slovenske nacionalne manjine
  Nadežda Eterović, predsjednica
  Irena Novak, zamjenica predsjednice
  Šibenska 3, tel:343-137, fax: 321-434

 • Vijeće srpske nacionalne manjine
  Ilija Borković, predsjednik
  Zoran Nenadić, zamjenik predsjednika
  Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 317-183

 • Predstavnica mađarske nacionalne manjine
  Annamaria Bešlić, predstavnica
  Geza Olah, zamjenik predstavnice
  Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 317-132

Dokumenti Nacionalnih manjina