Nacionalne manjine

Informacija o broju pripadnika nacionalnih manjina na području grada Splita

Državni zavod za statistiku je 22. rujna 2022. godine objavio podatke, odnosno konačne rezultate Popisa stanovništva 2021. godine(od 13. rujna do 14. studenog, a prema stanju na 31. kolovoza u 24,00 sata). Ti podaci osim općeg značaja važni su za lokalnu samoupravu i zbog podatka o broju pripadnika nacionalnih manjina koji žive na njenom području, odnosno zbog udjela manjina u ukupnom broju stanovnika na području lokalne samouprave. Naime, temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina usvojenog 23. prosinca 2002. godine (NN 155/2002) utvrđena su i određena prava manjina s obzirom na broj pripadnika pojedine manjine. Kao relevantan uzima se broj utvrđen u vrijeme popisa stanovništva. 

Prema objavljenim podacima u gradu Splitu je u vrijeme popisa 2021. godine živjelo 160.577 stanovnika. Od toga je Hrvata bilo 154.832, odnosno 96,42 posto. Ostatak se odnosi na pripadnike 22 nacionalne manjine te na „ostale“, one koji su se izjasnili po regionalnoj pripadnosti, koji su se izjasnili u smislu vjerske pripadnosti, koji su „neraspoređeni“, koji se nisu izjasnili te na „nepoznate“.

Kriterije za izbor vijeća i predstavnika nacionalne manjine, koji su utvrđeni Ustavnim zakonom (članak 24) ispunjava sedam nacionalnih manjina. Tim člankom je, između ostalog, utvrđeno da ako na području lokalne samouprave živi više od 200 pripadnika  pojedine nacionalne manjine njeni pripadnici mogu izabrati vijeće svoje NM. Ako pak na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika određene nacionalne manjine, oni imaju pravo izabrati svog predstavnika. Prema rezultatima popisa iz 2021. godine to pravo pripada albanskoj nacionalnoj manjini, Bošnjacima, Crnogorcima, Makedoncima, Rusima, Slovencima te srpskoj nacionalnoj manjini. Broj je isti kao do sada, ali je struktura promijenjena. Naime, do sada je bilo šest vijeća (Albanci, Bošnjaci, Crnogorci, Makedonci, Slovenci, Srbi) te jedan predstavnik (Mađari). Promjenom, odnosno smanjenjem broja pripadnika nacionalnih manjina sada pravo na konstituiranje vijeća imaju Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, a pravo na predstavnika Makedonci, Rusi i Slovenci. 

- Albanci       - 266  pripadnika - 0,17 %
- Bošnjaci     - 266  pripadnika - 0,24 %
- Crnogorci   - 232  pripadnika - 0,14 %
- Makedonci - 145  pripadnika - 0,09 %
- Rusi             - 110  pripadnika - 0,07 %
- Slovenci      - 196  pripadnika - 0,12 %
- Srbi            - 1945  pripadnika - 0,93 %

Radi jasnijeg uvida u razmjer prisutnosti pripadnika nacionalnih manjina u gradu Splitu treba navesti da je u Županiji Splitsko dalmatinskoj prema popisu 2021. godine živjelo 423.407 stanovnika, od kojih su se nacionalno kao Hrvati izjasnili njih 410.041, odnosno 96,84 posto.

Uvjete za osnivanje vijeća (za razinu županije je to najmanje 500 pripadnika jedne nacionalne manjine) i biranje predstavnika ispunjava osam nacionalnih manjina. Za vijeće ispunjavaju Albanci (864; 0,20%), Bošnjaci (937; 0,22%) i Srbi (3.271; 0,77%). Za izbor predstavnika Crnogorci (327; 0,08%), Makedonci (269; 0,06%), Nijemci (285; 0,07%), Rusi (211; 0,05%) i Slovenci (410; 0,10%).

Što se tiče vjeroispovijesti, u gradu Splitu, pripadnika katolicizma ima 124.499 (77,53%). Pravoslavnih ima 1.309 (0,82%), a muslimana 754 (0,47%). Protestanata i ostalih kršćana ima ukupno 8.822 (5,5%), Židova 39 (0,02%): pripadnika istočnih i ostalih religija te pokreta ima 2.519 (1,57%). Agnostika i ateista ima 15.572 (9,7%). Nepoznatih i onih koji se nisu izjasnili ima 7.063 (4,39%).

U županiji ima 351.133 (82,93%) katolika. Pravoslavnih ima 3.215 (0,76%), a Muslimana 1944. Ostalih kršćana ima 20.782 (4,91%). Pripadnika istočnih i ostalih religija i pokreta ima 7303 (1,73%). Agnostika i ateista ima 25.338 (5,98%). Onih koji se nisu izjasnili ili su nepoznati ima 13.640 (3,22%).

Na području Grada Splita žive pripadnici različitih nacionalnih manjina sa svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima koji na svoj način obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.

Prema popisu stanovništva provedenom 2011.godine u Gradu Splitu  je bilo evidentirano:
 Albanci 322 0,18
 Austrijanci  7  0,00
 Bošnjaci 664   0,37
 Bugari 27  0,02 
 Crnogorci  354  0,20
 Česi 53   0,03
 Mađari 108  0,06 
 Makedonci  222  0,12
 Nijemci  51  0,03
 Poljaci  27  0,02
 Romi 2 0,00
 Rumunji 12 0,01
 Rusi 71 0,04
 Rusini 3 0,00
 Slovaci 37 0,02
 Slovenci 341 0,19
 Srbi 2.533 1,42
 Talijani 83 0,05
 Turci 16 0,01
 Ukrajinci 23 0,01
 Vlasi 1 0,00
 Židovi 29 0,02
 Ostali 303 0,17

 

Ovo područje je pobliže definirano zakonima, Statutom grada Splita i odlukama Gradskog vijeća Grada Splita:
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10);
 • Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 80/10);
 • Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 47/10); Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 93/11, Odluka broj 10, 11, 12);
 • Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19);
 • Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 80/11, 34/12);
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine, broj 32/19);
 • Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine, broj 32/19);
 • Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine, broj 32/19);
 • Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine, broj 32/19);
 • Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06);
 • Statut Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst i 11/18);
 • Odluka o načinu financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13);
 • Odluka o određivanju nagrade članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Split ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13);
 • Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", 37/13, 47/13, 53/13);
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13)
 • Pravilnik o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 47/15, 6/19);
 • Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 11/14);
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 51/00);
 • Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 51/00, 56/00);
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 - pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09);
 • Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 44/05, 109/07);
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 14/97);
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina („Narodne novine“, broj 15/97);
 • Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 17/97);

 

https://ljudskaprava.gov.hr/

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2018. godinu

Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

174. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Izvješće o provedbi nacionalne strategije za uključivanje roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2016. I 2017. godinu

 

VJERSKE ZAJEDNICE
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, broj 83/02);
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 2/97);
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture („Narodne novine“, broj 2/97);
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima („Narodne novine“, broj 3/97);
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dužebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 8/97);
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora izmedu Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima („Narodne novine“, broj 8/97);
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture („Narodne novine“, broj 8/97);
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima („Narodne novine“, broj 18/98);
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa („Narodne novine“, broj 4/12);

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:
 • Vijeće albanske nacionalne manjine
  Smajl Begu, predsjednik  -  Email: begusmajl@gmail.com 
  Marin Prekpaljaj, zamjenik predsjednika  -  Email: marin67prekpaljaj@gmail.com
 • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
  Edin Nurkić, predsjednik  -  Email: edin.split@gmail.com 
  Mirsad Kurtović, zamjenik predsjednika  -  Email: m_kurtovic@net.hr
  Trg Republike 4/3, tel: 344-095

 • Vijeće crnogorske nacionalne manjine
  Ana Radović Kapor, predsjednica  -  Email: anaradovickapor@gmail.com
  Dušica Mijušković Malada, zamjenica predsjednice  -  Email: malada.dusica@gmail.com
  Vukovarska 59,tel/fax 771-533

 • Predstavnica makedonske nacionalne manjine
  Venka Džanko, predstavnica  -  Email: venkadzanko@gmail.com
  Lidija Nenadić, zamjenica predstavnice  -  Email: lidija.nenadic1975@gmail.com
  Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 332-371

 • Vijeće slovenske nacionalne manjine
  Nadežda Eterović, predsjednica  -  Email: eterovic.nadezda@gmail.com
  Irena Novak, zamjenica predsjednice  -  Email: irenanovak.st@gmail.com
  Šibenska 3, tel:343-137, fax: 321-434

 • Vijeće srpske nacionalne manjine
  Ilija Borković, predsjednik  -  Email: killah.st@gmail.com
  Zoran Nenadić, zamjenik predsjednika  -  Email: zoran.nenadic@gmail.com
  Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 317-183

 • Predstavnica mađarske nacionalne manjine
  Annamaria Bešlić, predstavnica  -  Email:
  Geza Olah, zamjenik predstavnice  -  Email:
  Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 317-132

 • Predstavnica ruske nacionalne manjine
  Tatjana Grubić, predstavnica  -  Email: tatjana45@gmail.com
  Irina Vukšić, zamjenica predstavnice  -  Email: vuksicirina@gmail.com
Dokumenti Nacionalnih manjina