Odbor Gradskog vijeća za statut, poslovnik i propise

Odbor za statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže statut Grada, poslovnik Gradskoga vijeća, te raspravlja  i predlaže donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća kojima se razrađuju odredbe statutarne i poslovničke naravi, utvrđuje i objavljuje pročišćeni tekst odluka Vijeća kada ga za to Vijeće ovlasti, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Gradskoga vijeća.
Na zahtjev predsjednika Gradskoga vijeća, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.

Odbor za statut, poslovnik i propise ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se biraju iz reda vijećnika.

1. Ivana Zelić, za predsjednicu
2. Nenad Uvodić, za zamjenika predsjednice
3. Duje Jakovčević, za člana
4. Igor Skoko, za člana
5. Mladenka Vrcelj, za članicu
6. Ante Grubišić, za člana
7. Tihomir Galić, za člana

Zapisnici sa sjednica Odbora