Djelokrug rada

Obavlja stručne i tehničke poslove vezane za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada prema procedurama i odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa, kao što je raspisivanje javnog nadmetanja ili oglašavanje nadmetanja kada je to propisima određeno po zahtjevima i uz suradnju s upravnim i drugim tijelima gradske uprave, sukladno planu nabave, prikupljanje ponuda organizacija otvaranja ponuda, pripremanje dokumentacije, izrada akata vezanih za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora, sudjelovanje u žalbenim i sl. postupcima koji su rezultirali postupkom odabira, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.