Djelokrug rada

Obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom infrastrukturom, javnim površinama, pomorskim dobrom i sl. u svom djelokrugu nadležnosti.

Provodi nadzor nad aktivnostima javnih komunalnih poduzeća, te obavlja poslove koordinacije djelovanja komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz svog djelokruga rada.

Utvrđuje vrstu obveze i visinu komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalnih i drugih naknada, spomeničke rente, te donosi rješenja o istom

Obavlja poslove vezane uz davanje u zakup površina javne namjene, korištenje i privremeno korištenje površina javne namjene za reklamne i oglasne predmete te pokretne naprave i sl.

Provodi postupke dodjele koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, vodi postupke davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i davanje koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje su u nadležnosti Grada, te vodi brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi.

Obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga komunalnog redarstva, vrši nadzor i provodi propise koji reguliraju komunalni red, te druge propise koji proizlaze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih zakona i propisa.

Organizira i obavlja poslove poljoprivrednog redarstva.

Prati stanje svih oblika prometa u gradu, te vodi brigu o njegovom uređenju i opremanju, te priprema i predlaže mjere za unapređenje stanja u prometu.

Upravlja poslovima održavanja nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja na području grada, te održavanja objekata prometa u mirovanju. • Izdaje uvjete i potvrde na projekte iz djelokruga prometa.

Organizira i obavlja poslove prometnog redarstva: nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom, te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno zakonu.

Provodi postupak izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.