Projekti aktivnosti vijeća

1. Preventivne aktivnosti za božićne i novogodišnje blagdana 2009/2010 godina

Preventivne aktivnosti za božićne i novogodišnje blagdana 2009/2010 godina 
Preventivni program i aktivnosti vezane u OA „Mir i dobro“ 2009.godine – radni sastanak i uključivanje u poduzimanje mjera prevencije zlorabe pirotehnike i poticanje primjerenog načina slavljenja u novogodišnjim blagdanima. Aktivnost održana uz nazočnost predstavnika OŠ, predstavnika GK i policijskih službenika I i II Policijske postaje. Protekom akcije zabilježeno minimalno stradavanje i aktivna uloga svih nazočnih u provođenju mjera prevencije.

2. Poboljšanje stanje sigurnosti u zonama OŠ

Osnovana radna skupina za „snimanje“ stanja u zoni osnovnih škola grada Splita. Zajednički rad predstavnika Centra za socijalni rad, predstavnika grada, djelatnika Sektora policije PU i policijskih službenika za prevenciju sa I i II Policijske postaje te ravnatelja OŠ sa ciljem poduzimanja konkretnih mjera. Nakon snimljenog stanja prioriteti dani u rad gradskim službama, Policijskoj upravi i Centru za socijalnu skrb. Po utvrđenim propustima realizirani prioriteti u situacijskoj prevenciji, infrastrukturi i poboljšanju suradnje OŠ sa vanjskim institucijama.

3.Ispitivanje javnog mijenja u gradu Splitu na temu osjećaja sigurnosti

Realizacija projekta ispitivanja javnog mijenja u gradu Splitu na temu percepcije stanja sigurnosti.Projekt realiziran od  strane studenata Pravnog fakulteta u Splitu. Od strane Policijske uprave predložena pitanja i članovi radne skupine koja su ista zajednički usuglasili. Istraživanje zaključeno i javnosti prezentirano. Dobiveni pokazatelji dalje korišteni kao osnova i smjernica za planiranje konkretnih mjera.Kompletni materijal i rezultati istraživanja mogu se vidjeti u rubrici izrađeni materijali Vijeća.

4. Situacijska prevencija – poboljšanje rasvjete

Projektna aktivnost na poboljšanju stanja rasvijetle na situacijskim žarištima (10 lokacija određenih od strane policije koje treba sanirati).Aktivnost provedena temeljem dobivenih podataka iz provedenog istraživanja percepcije stanja sigurnosti u gradu Splitu. Opis stanja i lokacije date gradu i stručnim službama na rješavanje.Realizirano saniranje na nekoliko lokacija iz kratkoročnog plana (npr. dječiji vrtić Šareni svijet). Ostali dio podloga stručnim službama grada za dugoročno plansko rješavanje.

5. Projekt - Unaprjeđenje rada Vijeća

Projektna suradnja sa MUP RH, UNDP i Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu na istraživanju percepcije stanja sigurnost kroz definiranje rizičnih faktora. Anketiranje i razgovor sa ključnim osobama i članovima Vijeća te unaprjeđenju rada Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta. Dobiveni i obrađeni rezultati sa preporukama za daljnji rad Vijeća uz davanje informacije iz istraživanja o rizičnim faktorima kod djece i prioritetima po viđenju građana za daljnji rad vijeća. Rezultati istraživanja i preporuka dostupna u rubrici izrađeni materijali.

6.Program prevencije ovisnosti u OŠ

Po prijedlogu MUP-a RH a uz preporuku Vijeća sklopljen pisani ugovor između grada Splita i PU Splitsko-dalmatinske za provedbu programa prevencije ovisnosti u OŠ za učenike 4,5 i 6 razreda. Radi se o programu Zajedno Više možemo koji  se provodi i na nacionalnoj razini. Program financira grad Split izradom tiskanih materijala. Program se realizira nakon što je dobio stručno mišljenje  i nadležnih službi  u gradu Splitu. Kroz program edukacije prevencije ovisnosti prošlo 3000 djece u 2011. godine te 2500 djece kroz organizirani sajam mogućosti.

7. Razvoj mreže Vijeća za prevenciju na razini GK

Javnim prezentacijama i sastancima sa predstavnicima GK prezentiran je model suradnje i mogući rad u Vijećima za prevenciju na razini GK. Od strane predstavnika policije prezentira se model i način suradnje dok se od strane predstavnik grada inicira suradnja uz pojašnjenje modusa i načina djelovanja.
Stručna služba grada za rad sa GK inicira i pojašnjava načine rada i moguće modele sa ciljem unapređenja stanja sigurnosti i ukupne kvalitete življenja. Na razini 14 gradskih kotareva formirana 10 Vijeća za prevenciju

8. Projekt Alkohol NE hvala

Formirana radna skupina sa ciljem prevencije pijenja alkohola od strane maloljetnika te su realizirane sljedeće aktivnosti: provedeno istraživanje sa djecom završnih razreda OŠ i srednjoškolcima na uzorku od 2 500 učenika, proveden okrugli stol i javna prezentacija rezultata, realizirane aktivnosti  „noći bez alkohola“, medijska promidžba ciljeva akcije kroz simuliranu kupnju alkohola,  pojačana aktivnost nadležnih službi za inspekciju te planirana izrada letka za ugostitelje i trgovce te inicijativa za izmjenu Odluke o komunalnom redu grada Splita sa ciljem zabrane konzumiranja alkohola na javnim mjestima od strane maloljetnika.

9. Prezentacija aktivnosti Vijeća na Konferenciji o sigurnost gradova u Zagrebu

Rad i aktivnosti Vijeća kroz primjere pozitivne prakse prezentirani su na   Konferenciji sigurnost gradova u Zagrebu sa izlaganjem predstavnika Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta te izlaganjem projekta „ Alkohol NE hvala“ na sajmu tematskog sadržaja sigurnosti u gradovima.

10. Prevenciju kriminaliteta u turističkoj sezon

U organizaciji Vijeća, PU i turističke zajednice organizirana skup službi koje direktno ili indirektno sudjeluju u aktivnostima turističke sezone  na  kojem je prezentirana problematika, utvrđeni mogući modusi suradnje te dogovorena suradnja sa policijskim službenicima. Tematski dio nije usmjeren samo na prekršaje i kaznena dijela već i na ukupno stanje sigurnosti, promet te problematiku događanja u užem centru grada.

11. Valorizacija aktivnosti Vijeća i učinaka aktivnosti

Predstavnici edukacijsko rehabilitacijskog  fakultetom iz Zagreba te predstavnici UNDP-a i MUP-a RH  predstavili su rezultate istraživanja te prezentirali smjernice za poboljšanje daljnje aktivnosti Vijeća. Prezentirani su i učinci pojedinih aktivnosti kroz rezultate istraživanja rizičnih faktora i viđenja problema sigurnosti od strane građana. Istaknuti su i obvezujuće upute te po istom formirane radne grupe za ciljane probleme. Rezultati su i proizvod vođenja razgovora sa članovima vijeća te rješavanja istaknutih problema koji otvaraju prostor za uspješniji rad.

12. Video nadzor javnog prostora

Definiranje problematičnog javnog mjesta od strane GK Bol (zona Doma mladeži) te policije sukladno mišljenju javnosti i evidentiranim događajima. Realizacija projekta video-nadzora sa praćenjem slike od strane policije. Praćenjem stanja i pokazatelja evidentno poboljšanje stanja sigurnosti. Video nadzor financiran sredstvima grada i ustupljen na privremeno korištenje PU.

13. Obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Javna tribina sa predstavnicama svih relevantnih institucija i udruga sa područja grada sa ciljem osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama. Definirani i problemi na području grada Splita te definirane i neke smjernice za moguća rješenja i bolju suradnju institucija.

14. Prevencija zlouporabe pirotehnike od strane maloljetnika

Izrada tiskanog plakata sa slikovnom i tekstualnom porukom namijenjeno djeci i roditeljima na području grada na kojem se prezentira opasanost od korištenja pirotehnike te daje obavijest o zakonskoj regulativi.

2012. godina:

Potpisan ugovor grada Splita i PU Splitsko-dalmatinske za provedbu projekta prevencije ovisnosti u OŠ po preporuci Vijeća
Nakon uspješno provedenog projekta tijekom 2011 godine te broja obuhvaćene djece kao i reakcije samih učenika i profesora dogovoren nastavak projekta te realizacija aktivnosti sa djecom 4 i 5 razreda kao i organizacija sajma mogućnosti. Aktivnost se provodi u svim OŠ na području grada Splita.


2013. godina:
Program primarne prevencije i rizičnog ponašanja
Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita izradilo je i usvojilo Program primarne prevencije i rizičnog ponašanja.

Ova projektna aktivnost nastavak je projekta primarne prevencije ovisnosti „Zajedno više možemo“ MUP-a RH i uključuje rad s roditeljima. Partner Vijeća u provedbi aktivnosti je Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije čije su djelatnice dr. Josipa Glavaš i prof. Davorka Kovačević Borković izradile i prigodni priručnik za podjelu roditeljima, sudionicima edukacije. 

Naime, aktivnost se realizira kroz aktivna predavanja roditeljima djece šestih razreda čija djeca su prethodno prošla preventivni dio programa u 4. i 5. razredu. Edukaciju predvode liječnici i policijski službenici. Ukupna aktivnost realizirana je nakon zajedničkog sastanka s predstavnicama svih osnovnih škola te njihove suglasnosti i iskazane spremnosti na suradnju.­

Preventivni projekt „Sigurnost na internetu i društvenim mrežama“

Dokumenti projekta