Zakonodavni okvir

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), koji je na snazi od 01. siječnja 2015. godine, ima za cilj jačanje urbane dimenzije politike regionalnoga razvoja, te se istim definiraju obuhvati urbanih područja te izrada Strategije razvoja urbanih područja.
Uz već postojeće razine strateškog planiranja regionalnoga razvoja (nacionalna i županijska),  u zakonodavni okvir uvodi se obveza planiranja na razini urbanog područja. Prema čl. 14 navedenog Zakona  u svrhu učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnoga razvoja, prepoznata su urbana područja:

 • 4 urbane aglomeracije sa sjedištem u gradovima  Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku,  
 • veća urbana područja (gradovi s više od 35.000 stanovnika): Pula, Slavonski Brod, Zadar
 • manja urbana područja (gradovi s više od 10.000 stanovnika i/ili sjedišta županija)

Gradovi sjedišta mogu u sastav svojih urbanih područja predlagati i dodatne jedinice lokalne samouprave. 
Za svako urbano područje izrađuje se Strategija razvoja urbanog područja -  planski dokument  za sedmogodišnje razdoblje, u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU. Strategija razvoja urbane aglomeracije je definirana člankom 15. navedenog zakona, a odnosi se na sveobuhvatan dokument koji previđa integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima s kojima se suočavaju urbana područja.

Ostali zakonski akti:
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 92/2014)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017)
 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Europski fond za regionalni razvoj - EUR-Lex - Europa EU)
 • Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Europski fond za regionalni razvoj – EUR – Lex – Europa EU)
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 (Europski fond za regionalni razvoj - EUR-Lex - Europa EU)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014).