Odbor za predstavke i pritužbe

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Gradskom vijeću, a koje se odnose na rad Gradskoga vijeća, njegovih radnih tijela i stručne službe za rad Gradskoga vijeća, te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Splita. 

Ispituje, putem nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, te ukazuje nadležnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome obavještava podnositelja predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga. 

Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika te stručnih i znanstvenih osoba.

1. Josip Markotić,  za predsjednika
2. Petar Ugarković,  za zamjenika predsjednika
3. Nenad Uvodić, za člana
4. Ante Krstulović, za člana
5. Srđan Marinić, za člana
6. Ivana Relata, za članicu
7. Ante Grubišić, za člana

Kontakt Odbora:
Predstavke i pritužbe mogu se slati Odboru poštom na adresu:
Ulica kneza Branimira 17, 21000 Split
e-mail: predstavke-prituzbe@split.hr 

Stručna služba:
ines.milina-ganza@split.hr