Djelokrug rada

Sastav i izbor članova Savjeta mladih Grada Splita, te zadaci propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom kojom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Splita.
Savjet mladih Grada Splita ima jedanaest članova i njihovih zamjenika koje imenuje Gradsko vijeće nakon provedene kandidature putem javnog poziva. Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje tri godine.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice
  10. Marina Meić, za članicu - Ivana Roguljić, za zamjenicu članice
Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita