Djelokrug rada

Odsjek obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno – tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama grada i suradnje s nadležnim tijelima, te s drugim upravnim tijelima Gradske uprave. Vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Osmišljava i provodi mjere za razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti, te u ostvarivanju bliže suradnje s upravnim tijelima Gradske uprave. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

Rješava pitanja povezana s općom sigurnosti i upravljanjem kriznim stanjima, te obavlja stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanje građana, poslove organizacije zaštite od požara i civilne zaštite, te zaštite materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća. Priprema i predlaže donošenje mjera i akata radi usavršavanja sustava zaštite i spašavanja te prati stanje u ovoj oblasti i u okviru svojih ovlaštenja provodi mjere i postupke vezane uz sredstva namijenjena zaštiti i spašavanju. Planira, provodi i prati mjere zaštite na radu u okviru radnih prostora i objekata Gradske uprave.