Djelokrug rada

U upravnom odjelu za urbanizam i izgradnju obavljaju se sljedeći poslovi:

Obavlja stručne poslove iz područja prostornog uređenja u domeni upravljanja prostorom i zaštite prostora (stručna i administrativna priprema, koordinacija i upravljanje procesom izrade prostorno - planske dokumentacije). Obavlja poslove praćenja i analize stanja u prostoru, stanja prostorno - planske dokumentacije te ažuriranja iste sukladno izmjenama zakonskih i podzakonskih akata.

Obavlja stručne i administrativne poslove pripreme dokumentacije, davanja uputa i smjernica, praćenja provedbe te izrade svih akata vezanih uz proces provedbe urbanističko – arhitektonskih natječaja.

Obavlja poslove praćenja i analize stanja u području zaštite okoliša. Obavlja stručne poslove pripreme i praćenja izrade i provedbe svih dokumenata proizašlih iz propisa kojima se uređuje područje zaštite okoliša.

Koordinira i provodi poslove vezane uz planove i mjere od utjecaja na klimatske promjene s posebnim naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.
Surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, udrugama civilnog društva i drugim  organizacijama na zajedničkoj provedbi programa i projekata iz područja zaštite okoliša.

Koordinira i provodi poslove praćenja i analize procesa iz oblasti gospodarenja otpadom, te, u suradnji s nadležnim tijelima i organizacijama, sudjeluje u organiziranju procesa zbrinjavanja otpada na održiv i ekološki prihvatljiv način.

Organizira i obavlja upravne i druge stručne poslove prostornog uređenja i graditeljstva te izdaje upravne i neupravne akte za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva (lokacijske, građevinske i uporabne dozvole te ostala rješenja, akti, potvrde, uvjerenja, informacije i sl.).

Odlučuje u prvom stupnju o pravima i obavezama fizičkih i pravnih osoba u području prostornog uređenja i graditeljstva.

Surađuje s drugim upravnim tijelima u analiziranju potreba i mogućnosti provedbe svih strateških gradskih projekata, poglavito kapitalnih investicijskih projekata kojima je Grad investitor ili dionik u procesu.

Obavlja stručne i administrativne poslove pripreme i pokretanja postupaka izgradnje kapitalnih građevina (nabava i odabir projektanta, organizacija izrade tehničke dokumentacije, nabava izvođača, nadzora i ostalih učesnika u realizaciji gradnje,...)

Organizira i prati tijek izgradnje, kontrolira ugovorne obveza svih sudionika u gradnji te ostalih sudionika u projektima u kojima je Grad investitor. Organizira i sudjeluje u primopredaji izgrađene građevine ili izvršenih radova te vrši financijsko praćenje tijekom svih faza izgradnje.

Obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada određenih posebnim zakonima, drugim propisima te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.