Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 31 člana.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 28. travnja 2023. godine

11. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava "Socijalne potrebe u gradu Splitu" - 27. travnja 2023. godine

10. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. 03. 2023. godine

9. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. veljače 2023. godine

8. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27. siječnja 2023. godine

7. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. prosinca 2022. godine

6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 25. studenoga 2022. godine

5. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27. listopada 2022. godine

4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 15. rujna 2022. godine

3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 1. rujna 2022. godine

2. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 11. kolovoza 2022. godine

1. konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. srpnja 2022. godine

12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. travnja 2022. godine

11. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18. ožujka 2022. godine

10. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 02. ožujka 2022. godine

9. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 17. veljače 2022. godine

Nastavak 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 17. i 18. prosinca 2021. godine

7. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. studenoga 2021. godine

Nastavak 6. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. listopada 2021. godine

6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 21. listopada 2021. godine

123