Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 31 člana.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

Nastavak 6. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. listopada 2021. godine

6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 21. listopada 2021. godine

5. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. rujna 2021. godine

4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 02. rujna. 2021.

2. konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 13. srpnja 2021. godine

1. konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 21. lipnja 2021. godine

43. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 15. travnja 2021. godine

42. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o Nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. g. - 28. 1. 2021.

41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 17., 18. i 21. 12. 2020.

40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 4. studenoga 2020. g.

39. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Splita - 04. 11. 2020.

III. nastavak 37. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 10. 2020. g.

Nastavak 37. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 5. 10. 2020. godine

38. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o trenutnom stanju i budućnost gradskih tržnica - 30. 10. 2020.

37. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. i 21. 09. 2020.

36. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. srpnja 2020. g.

35. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 4. svibnja 2020. g.

Službena izviješća gradskih vijećnika za 2017. godinu.

123