10. sjednica Gradskoga vijeća

10. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/10-01/10
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 16. ožujka 2010. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

S V I M ANa temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  
 
23. (utorak) i 26. (petak) ožujka 2010. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

10.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I   R E D

 

 

 

 

 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 34/09
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu
* izmjene i dopune Proračuna - opći dio
* izmjene i dopune Proračuna - račun prihoda i rashoda
* izmjene i dopune Proračuna - komunalno gospodarstvo
* izmjene i dopune Proračuna - socijalna skrb
5. Prijedlog zaključka o isplati novčane naknade u iznosu od 500,00 kuna nezaposlenim građanima Grada Splita registriranim u Područnoj službi Split, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 11. ožujka 2010. godine
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Grada Splita
7. Prijedlog odluke o izradi Odluke stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Križine-Trstenik
* prilog se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskog vijeća
8. Prijedlog odluke o izradi Odluke stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana stambene jedinice Visoka u Splitu
* prilog se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskog vijeća
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata pojedinačnog zahvata P 26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 7/09
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata pojedinačnog zahvata P 26 (sjeverno od križanja ulice Domovinskog rata i Ulice Zbora narodne garde)
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 7/09
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata pojedinačnog zahvata P 26 (južno od križanja ulice Domovinskog rata i Ulice Zbora narodne garde
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 7/09
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanju u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 29/08
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamjenika članova vijeća mjesnog odbora odnosno gradskog kotara
14. Prijedlog osnovnog, programskog i financijskog okvira za HNK Split u narednom četverogodišnjem razdoblju
15. Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Zadarska 2
16. Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa kuće s dvorom u Splitu, Mosorska 15, označenih kao čest. zgr. 2754, Z.U. 2659 K.O. Split
* prilog može se pogledati u Odsjeku za rad Gradskog vijeća
17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za zaključenje nagodbe između Grada Splita i Rogošić Dušana i Morić Španjić Marije
* prilog se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskog vijeća
18. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma između Grada Splita i Ora-mont d.o.o.

* prilog se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskog vijeća
19. Prijedlog smjernica za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita u 2010. godini
20. Prijedlog operativno preventivnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Grada Splita za 2010. godinu
21. Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2009. godinu
* prilog Proračun Grada Splita za 2009. godinu - Razdjel 2 Upravni odjel za kom. gospod. i redarstvo
22. Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
* prilog Proračun Grada Splita za 2009. godinu - Razdjel 2 Upravni odjel za kom. gospod. i redarstvo
23. Izviješće u svezi Plana upravljanja Starom gradskom jezgrom sa prijedlogom zaključka
* prilog Plan upravljanja povijesnom jezgrom može se pogledati u Odsjeku za rad Gradskog vijeća
24. Izviješće u svezi poslovanja Parkovi i nasadi d.o.o.
25. Izviješće u svezi imovinsko pravnog predmeta Šušnjar, Tičinović-Lovrinački put
26. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita
27. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita

 

 

 

PREDSJEDNICA

 

 

 

Gradskoga vijeća   
Nevenka Bečić

 

Napomena:
1. Predlaže se da se u prvom dijelu sjednice dana 23. ožujka (utorak) 2010. godine, rasprave točke dnevnoga reda od 1.-5., a preostale točke u nastavku sjednice 26. ožujka (petak) 2010. godine.

Materijali za točke 6., 14., 18., 24. i 25. dnevnog reda biti će naknadno dostavljene.