11. sjednica Gradskoga vijeća

11. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/10-01/19
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 2. lipnja 2010. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

S V I M ANa temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  
 
9. lipnja (srijeda) 2010. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

11.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I   R E D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Splita
4. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2009. godinu
    - Realizacija plana prihoda i primitaka
    - Realizacija plana rashoda i izdataka
    - Realizacija plana rashoda po razdjelima

5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine
   - Realizacija plana prihoda i primitaka (siječanj-ožujak 2010).
    - Realizacija plana rashoda i izdataka (siječanj-ožujak 2010).

6. Prijedlog odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Splita
7. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
8. Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljanju na temelju ugovora o koncesiji
    (prilog "Sl.glasnik", 21/01, 19/04, 35/08)
9. Prijedlog odluke o osnivanju Trgovačka društva "Splitska obala" d.o.o. Split i izjave o osnivanju "Trgovačkog društva "Splitska obala" d.o.o. Split
10. Prijedlog odluke o osnivanju Trgovačka društva "Splitska gradnja" d.o.o. Split i izjave o osnivanju "Trgovačkog društva "Splitska gradnja" d.o.o. Split
11. Prijedlozi odluka o izmjenama odluka iz komunalnog gospodarstva usklađene sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
11.1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe
11.2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora
11.3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama
11.4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
        (prilog "Sl.glasnik", broj09/96, 04/00, 06/00, 21/01, 33/03)
12. Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2009. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2009. godini s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju
     (Godišnja izvješća ustanova u predškolskom odgoju mogu se pregledati u Službi za prosvjetu i tehničku kulturu)

14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2009. godini s Izvješćem o radu ustanova u kulturi
15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju u 2009. godini
16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2009. godini s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture
17. Izvješće o izvršenju Socijalnoga programa Grada Splita za 2009. godinu
18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2009. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove "Športski objekti"
19. Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnih trgovačkih društava i društva "Stano-uprava" d.o.o. u 2009. godini
20. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac
     (prilog uz materijal se može se pogledati u Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša)
21. Prijedlog rješenja o davanju četiri koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I., II., III. i IV. dimnjačarskom području
22. Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu, Poljana Grgura Ninskog 1
23. Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu, Obala Ante Trumbića 6

24. Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu, Bregovita 10
25. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u pogledu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za Manđerovu ulicu i pojedinačni zahvat P1-Svačićeva ulica, te potez uz Poljičku (P2) i Šoltansku ulicu
     (Tekst Sporazuma može se pogledati u Upr. odjelu za kom. gospodarstvo i redarstvo)

26. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u pogledu rješavanja imovinsko-pravnih poslova i preuzimanja javne garaže s 300 parking mjesta, izgrađene u sklopu stambenog objekta "Sukoišan sjever"
    (Tekst Sporazuma može se pogledati u Upr. odjelu za kom. gospodarstvo i redarstvo)

27. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o načinu financiranja izgradnje Ulice Zagorski put parcela 3 stac. od km. 0+655.87 do 1+107.89 - od Puta Smokovika do Puta Mostina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom
28. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
29. Prijedlog rješenja o razrješenju Školskoga odbora O.Š. Meje
30. Prijedlog rješenja o imenovanju Školskoga odbora O.Š. Meje
31. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Komisije za imena ulica trgova i za spomenike
32. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za praćenje odnosa između korisnika usluga opskrbe toplinskom energijom u sustavu "Blatine" Split i Trgovačkog društva HVIDR-a d.o.o. Split
33. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Povjerensrtva za praćenje odnosa između korisnika usluga opskrbe toplinskom energijom u sustavu "Blatine" Split i Trgovačkog društva HVIDR-a d.o.o. Split
34. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića MARJAN Split
35. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika Marku Antunu de Dominisu u Splitu

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

Gradskoga vijeća   
Nevenka Bečić