12. sjednica Gradskoga vijeća

12. sjednica Gradskoga vijeća

KLASA: 023-01/10-01/25
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 2. srpnja  2010. godine 
  
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA                                                                                                         
 S V I M A 
                       
Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 
9. srpnja (petak)  2010. godine u 8,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
12.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITAZa sjednicu predlažem sljedeći

  D N E V N I    R E D
 
1.      Vijećnička pitanja i odgovori 
2.      Usvajanje zapisnika 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
3.      Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
4.      Prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
5.     
Prijedlog odluke o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta «Karepovac» u Splitu koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Splita
6.     
Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita
7.     
Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za rad s vijećima nacionalnih manjina
8.     
Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina u Gradu Splitu
9.     
Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Splitu
10.   
 Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita
11.    
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Splita i «Ora-mont» d.o.o. Split
12.    
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga ugovora o kupoprodaji nekretnina između «Ora-mont» d.o.o. Split u svrhu realizacije rekonstrukcije i proširenja Manđerove ulice
13.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga ugovora o kupoprodaji nekretnina između Grada splita i Ivanke Jelovina, Split, Put Sv. Mande 20, Erminije Valić, Split, Bartola Kašića 13 u svrhu realizacije rekonstrukcije i proširenja Manđerove ulice

14.    Prijedlog zaključka u svezi financiranja i realizacije Projekta EKO- Kaštelanski zaljev
15.    
Prijedlog zaključka o izmjeni Sporazuma o načinu financiranja izgradnje Ulice Zagorski put, parcela3.stac. od km.0+655.87 do 1+ 107. 89 od Puta Smokovika do Puta Mostina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom
16.    
Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o kupnji zemljišta u svrhu rješavanja pristupnog puta za objekt P-19
17.    
Prijedlog zaključka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na trasi Puta iza Nove bolnice
18.    
Prijedlog zaključka o objavljivanju javnog poziva za kupnju poslovnih prostora u svrhu proširenja obima programa predškolskog odgoja i naobrazbe unutar postojećih predškolskih ustanova u vlasništvu Grada Splita i Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka kupnje poslovnih prostora u svrhu proširenja obima programa predškolskog odgoja i naobrazbe unutar postojećih predškolskih ustanova u vlasništvu Grada Splita
19.    
Informacija o usklađenju teksta osnivačkog akta sukladno sa Zakonom o trgovačkim društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu 01. svibnja 2010.g. za Trgovačko društvo «Splitska obala» d.o.o. Split
20.   
Informacija o usklađenju teksta osnivačkog akta sukladno sa Zakonom o trgovačkim društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu 01. svibnja 2010.g. za Trgovačko društvo «Split gradnja» d.o.o. Split
21.   
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine
22.   
Informacija o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na području Grada Splita
23.   
Analiza realiziranih akata Gradskog vijeća Grada Splita
24.   
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove «Športski objekti»
25.   
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove «Športski objekti»
26.   
Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Marjan»
27.   
Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Marjan»
28.   
Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća «Galerije umjetnina»
29.   
Prijedlog rješenja o imenovanju  člana Upravnog vijeća «Galerije umjetnina»
  
  
  
 
NAPOMENA:
Materijali za točke pod rednim brojevima 7., 8. i 9., te od  24.-29.  biti će naknadno dostavljeni 
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                               PREDSJEDNICA 
                                                                                                               GRADSKOGA VIJEĆA 
  
                                                                                                               Nevenka Bečić
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/10-01/25

URBROJ: 2181/01-02-10-2

Split, 7. srpnja  2010. godine

 

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                                                  

  S V I M A

 

 

Predmet: Dostava materijala

 

Za 12. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Splita koja je sazvana za 9. srpnja   (petak) 2010. godine, dostavljaju se materijali:

 

-Uz točku 2. dnevnog reda dostavlja se zadnja stranica skraćenog zapisnika

 

-Uz točke 7., 8. i 9. dnevnog reda dostavljaju se:

7. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za rad s vijećima nacionalnih manjina

 

8. Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina u Gradu Splitu

 

9. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Splitu

 

- uz točku 10. dnevnog reda

10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita, dostavlja se novi tekst odluke koji zamjenjuje tekst dostavljen uz poziv, kao i dopuna točke

10.1. Prijedlog teksta Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Splita

   

  - uz točku 14. dnevnog reda

14 . Prijedlog zaključka u svezi financiranja i realizacije Projekta EKO- Kaštelanski zaljev , na prijedlog Odbora za proračun i financije dostavljaju se

-         izmjena stranice A-19 revidiranog Investicijskog programa

-         izmjena stranice A-20 revidiranog Investicijskog programa i

tehnički opis objekata iz stavke E.1400-Srinjine i E.1700-Mejaši i Sirobuja

-2-

- uz točku 18. dnevnog reda- potrebno je istu razdvojiti u dvije točke

18.1.

Prijedlog zaključka o objavljivanju javnog poziva za kupnju poslovnih prostora u svrhu proširenja obima programa predškolskog odgoja i naobrazbe unutar postojećih predškolskih ustanova u vlasništvu Grada Splita

18.2 .

Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka kupnje poslovnih prostora u svrhu proširenja obima programa predškolskog odgoja i naobrazbe unutar postojećih predškolskih ustanova u vlasništvu Grada Splita

 

- uz točke 19.  i 20. dnevnog reda

19. Informacija o usklađenju teksta osnivačkog akta sukladno sa Zakonom o trgovačkim društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu 01. svibnja 2010.g. za Trgovačko društvo «Splitska obala» d.o.o. Split, sa prijedlogom zaključka

  20. Informacija o usklađenju teksta osnivačkog akta sukladno sa Zakonom o trgovačkim društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu 01. svibnja 2010.g. za Trgovačko društvo «Split gradnja» d.o.o. Split  sa prijedlogom zaključka

 

-         uz točku 21. dnevnog reda- dostavlja se 1. stranica kojom Gradonačelnik upućuje Izviješće o svom radu Gradskome vijeću  

-    uz točke 24., 25., 26., 27., 28., i 29. dnevnoga reda:

24. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove «Športski objekti»

25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove «Športski objekti»

 26. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Marjan»

27. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Marjan»

28.    Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća «Galerije umjetnina»

29. Prijedlog rješenja o imenovanju  člana Upravnog vijeća «Galerije umjetnina»

 

Odgovori na vijećnička pitanja:

Gojka Čepo

Milice Cipci                                                                                              PREDSJEDNICA            

Pere Čenić                                                                                            Gradskoga vijeća

Mr.sc. Nikole Grabića                           

Ive Baldasara                                                                                           Nevenka Bečić

 

Na znanje:

Raspoloživa natječajna dokumentacija i

Ugovor o upravljanju i održavanju javne rasvjete

između Grada Splita i Obrta «Elektro radionica

Frane Bojčić»-Ružić vezano za točku 22. dnevnog reda