12. sjednica Gradskoga vijeća - 11. 06. 2014.

12. sjednica Gradskoga vijeća - 11. 06. 2014.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT 
    GRADSKO VIJEĆE
      PREDSJEDNIK
KLASA: 023-01/14-01/21
URBROJ: 2181/01-02-01-14-1
Split, 4. lipnja  2014. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
s v i m a 


            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za


11. lipnja (srijeda) 2014. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
12. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći


 
D N E V N I    R E D:


  
 
1.   Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 10. sjednice Gradskoga vijeća


2.    Usvajanje Zapisnika sa 10.
      11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
3.    Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2013. godinu


4.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2013. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi


5.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2013. godinu


6.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2013. Godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2013. godinu
6.1. Izvješće o radu DV "Cvit Mediterana" za 2013.
6.2. Izvješće o radu DV "Grigor Vitez" za 2013.
6.3. Izvješće o radu DV "Marjan" za 2013.
6.3. Izvješće o radu DV "Radost" za 2013.


7.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2013. Godinu s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture Grada Splita za 2013. godinu
7.1. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Splita za 2013. godinu 


8.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2013. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split


9.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2013.godinu
9.1. Račun PH_RH i Račun financiranja 12-2013.
9.2. Račun prihoda_rashoda 12-2013.
9.3. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji 12-2013.
9.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji 12-2013.
9.5. Rashodi po programskoj klasifikaciji 12-2013.
 
10.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita 
 
11.  Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi (drugo čitanje) 
 
12.  Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu osoba

13.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom „Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

14.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu

15.  Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita

16.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

17.  Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Splita 
 
18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga izmjena Tarifnog sustava u dijelu prijevoza osoba starijih iznad 65 godina na području Grada Splita
 
19.  Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Splita

20.  Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području Grada Splita

21.  Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na III. dimnjačarskom području Grada Splita

22.  Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV. dimnjačarskom području Grada Splita 
 
23.  Prijedlog odluke o pristupanju u lokalnu akcijsku grupu „Kamen i more“ 
 
24.  Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „Jadro“

25.  Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija, Revizija 1 i Plan zaštite od požara za područje Grada Splita

26.  Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada Splita za 2014. godinu – Plan postupanja

27.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita

28.  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

29.  Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2013. godinu

30.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 680/2 Z.U. 271 i čest.zgr. 680/1 Z.U. 15514 sve K.O. Split u naravi stan u potkrovlju površine 89,12 m² i 6/8 dijela ulaznog prostora površine 9,92 m² zgrade u Splitu na adresi Solurat 9

31.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 9/18 dijela čest.zgr. 2426/1 Z.U. 10684 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Martinjski prolaz 5

32.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 76/1278 dijela čest.zem. 9802/2 Z.U. 3043 K.O. Split, u naravi stan sveukupne površine 78,88 m2 na prizemlju zgrade u Splitu Jadranska 12

33.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1190/2 Z.U. 4659 K.O. Split, u naravi ruševina i dvor u Tolstojevoj ulici u Splitu

34.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 K.O. Split, u naravi stan površine 68,35 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Obala HNP 6

35.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2449 Z.U. 2964 K.O. Split, u naravi stan površine 101,74 m2 na II. i III: katu zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 5

36.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/15 Z.U. 15036 K.O. Split, u naravi stan površine 113,91 m2 na III: katu zgrade u Splitu na adresi Marmontova 5


37.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2425 Z.U. 1810 K.O. Split, u naravi poslovni prostor u zgradi u Splitu na adresi Mihovilova širina 13 
 
38.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 10159/10 i novoformiranoj čest.zem. 10159/11 (nastale od osnovne čest.zem. 10159/3), obje K.O. Split, na predjelu Trstenik u Splitu

39.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Galerije umjetnina Split

40.  Izvješće i zaključci Povjerenstva, te izvješća Koordinacije udruga Stara gradska jezgra – predstavnika građana i civilnih udruga, i Znanstvenog tima u Povjerenstvu za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače

41.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2015. do 2018. godine

42.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu

43.  Informacija o inicijativi Udruge za promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT vezano za unapređenje kvaliteta usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita i Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije o inicijativi Udruge za promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT vezano za unapređenje kvaliteta usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita


44.  Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za izradu novih nosača tendi rasvjetnih tijela na splitskoj Rivi 
 
45.  Prijedlog rješenja za razrješenje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

46.  Prijedlog rješenja za imenovanje v.d. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

47.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

48.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split

49.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Socijalnog vijeća Grada Splita

50.  Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

51.  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

52.  Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split

53.  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split

54.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međunarodnu suradnju

55.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za urbanizam

56.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika i člana Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita

57.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za statut, poslovnik i propise

58.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika i člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja   PREDSJEDNIK
 Gradskoga vijeća 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.prav.


  

DOPUNA DNEVNOG REDA

40. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Galerije umjetnina

60. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2664/3, 2664/21, 2662/12, 2662/12, 2662/2, 2662/1, 2662/17, 2667/5, 2662/4 i 2667/1, sve K.O. Split

61. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta na predjelu Mertojak u Splitu, objavljenom 28.03.2014. godine u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija"

62. Prijedlog zaključka  izmjeni Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela čest.zem. 10024/7 u pov. od 109 m² (novoformirana čest.zem. 10024/53 pov. 109 m²) k.o. Split

63. Imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita


  
 
Napomena:
Uz točku 48. - ostalu natječajnu dokumentaciju možete dobiti na uvid u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća