12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. lipnja 2018. godine

12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. lipnja 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/14
URBROJ: 2181/01-09-02/06-18-1
Split, 12. lipnja 2018. godine


VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- S V I M A -


            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 25/16), sazivam za19. lipnja (utorak) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu12. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITAZa sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D1.         Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2.         Vijećnička pitanja i odgovori
           Odgovori na vijećnička pitanja sa 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.        
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu

4.        
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu

5.        
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2017. godini

6.        
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana zaštite od požara za područje Grada Splita u 2017. godini

7.       
Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2018. godinu

8.       
Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2018. godini

9.       
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na postaji "Javne vatrogasne postrojbe u Splitu"

10.      
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi 81-49 za HRVI u Splitu

11.      
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu "Ambasador" u Splitu

12.      
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu radnog naziva "Gospa od Žnjana" u Splitu

13.      
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu "Villa Harmony" u Splitu

14.      
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu "Meje" u Splitu

15.      
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi "Morska vila 5" u Splitu

16.      
Prijedlog zaključka o zaključenju nagodbe i prihvaćanju procijene tržišne cijene čest. zem. 3625/13 i čest. zem. 3625/10, obje K.O. Split

17.      
Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za čest. zem. 149/1 površine 2 m2, čest. zem. 149/2 površine 1 m2, čest. zem. 149/3 površine 185 m2, čest. zem. 149/4 površine 13 m2, čest. zem. 149/12 površine 126 m2, čest. zem. 149/13 površine 1 m2 i čest. zem. 149/15 površine 109 m2, sve Z.U. 22547 K.O. Split

18.      
Prijedlog zaključka o kupnji čest. zem. 996/2 i čest. zgr. 47/1, ukupne površine 3053 m2, sve K.O. Kamen

19.      
Prijedlog zaključka o kupnji čest. zem. 6607/2, čest. zem. 6601/5, idealni dio čest. zem. 6600/4 i idealni dio čest. zem. 9068/19 na Trgu hrvatske bratske zajednice u Splitu

20.      
Prijedlog zaključka o kupnji čest. zem. 1006 pov. 1922 m2 i čest. zem. 1008 pov. 1954 m2, sve K.O. Kamen

21.      
Prijedlog zaključka o odbacivanju pisane ponude za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu

22.      
Prijedlog zaključka o izmenama Zaključka o utvrđivanju programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.-2022. godine

23.      
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu

24.      
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

25.      
Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Žnjan - Pazdigrad u Splitu

26.      
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada SplitaPOTPREDSJEDNIK
GRADSKOGA VIJEĆA
Petar Škorić, v.r.NAPOMENA:
-  Materijali za točku 2. dnevnoga reda biti će naknadno dostavljeni
-  Uz točku 3. dnevnoga reda Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu dostavlja se poseban DVD
-  Uz materijale za točku 4. dnevnoga reda dostavlja se i DVD
-  Za točku 26. dnevnog reda materijali će biti naknadno dostavljeni
D O P U N E
D N E V N O G   R E D A1.        Izbor predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita

2.        Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Splita

3.        Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu

4.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2017. godinu sa izvješćima ustanova predškolskog odgoja
               4.1. DV Cvit Mediterana
               4.2. DV Grigor Vitez Split
               4.3. DV Marjan
               4.4. DV Radost Split

5.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017. godinu

6.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  Grada Splita za 2017. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split

7.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

8.        Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4380/4 Z.U. 7043 površine 467 m2 u naravi oranica i čest.zem. 4380/6 Z.U. 7043 površine 206m2 u naravi oranica, sve K.O. Split

9.        Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040 površine 3195 m2 u naravi betonski plato i čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, površine 420 m2, u naravi betonski plato, sve K.O. Split

10.       Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

11.       Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednice i imenovanju za predsjednika  Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

12.       Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju za zamjenika predsjednika Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

13.       Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnostPOTPREDSJEDNIK
GRADSKOGA VIJEĆA
Petar Škorić, v.r.


NAPOMENA:
-
 Uz točku 2. poziva za 12. Sjednicu Gradskoga vijeća, dostavljaju se odgovori na vijećnička pitanja

 


DRUGA DOPUNA DNEVNOGA REDA:


1.       
Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti „Hospicija Matošić“

2.         Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za čest.zem. 149/1 površine 2 m2, čest.zem. 149/2 površine 1 m2, čest.zem. 149/3 površine 185 m2, čest.zem. 149/4 površine 13 m2, čest.zem. 149/12 površine 126 m2, čest.zem. 149/13 površine 1 m2 i čest.zem. 149/15 površine 109 m2, sve Z.U. 22547 K.O. Split  


3.        Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste
3.1.   Postojeće stanje
3.2.   Obuhvat izmjena i dopuna
3.3.   Detaljna namjena površina
3.4.   Prometna mreža
3.5.   Presjeci prometnica
3.6.   Telekomunikacijska mreža
3.7.   Elektroenergetska mreža
3.8.    Javna rasvjeta
3.9.    Vodovodna mreža
3.10. Kanalizacijska mreža
3.11. Korištenje i zaštita
3.12. Uvjeti gradnje
3.13. Plan parcelacije
3.14. KNJIGA 1 - Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste
3.15. Odredbe - pročišćeni tekst