13. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. kolovoza 2018. godine

13. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. kolovoza 2018. godine

NAPOMENA: Materijali za dnevni red mogu se pregledati na linku https://sjednice.split.hr .
KLASA:
023-01/18-01/18

URBROJ: 2181/01-09-01/6-18-1

Split, 22. kolovoza 2018. godine

 

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A-

           

 

            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za

 

29. kolovoza (srijeda) 2018. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

13. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori

2.     Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula

4.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina

5.    Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2019. do 2021. godine

6.    Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Grada Splita za 2019. godinu

7.    Prijedlog odluke o davanju dvije (2) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na III. i IV. dimnjačarskom području Grada Splita

8.    Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

9.    Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split u 2017. godini

10.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split u 2017. godini

11.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split u 2017. godini

12.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o. Split u 2017. godini

13.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split u 2017. godini

14.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split u 2017. godini

15.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Stano-uprava“ d.o.o. Split u 2017. godini

16.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Split parking“ d.o.o. Split u 2017. godini

17.  Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „SPALATUM D.M.C.“ d.o.o. Split u 2017. godini

18.  Financijsko izvješće HNK „Hajduk“ š.d.d. Split za 2017. godinu

19.  Izvješće o radu Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita za period 2014. – 2017. godine

20.  Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2017. godinu

21.  Izvješće o poslovanju Centra za autizam Split za 2017. godinu sa financijskim izvješćem

22.  Izvješće o radu i poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split za 2017. godinu 

23.  Financijski izvještaj Košarkaškog kluba „Split“ š.d.d. za 2017. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog revizora

24.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 9933/44 (osnovna čest.zem. 9933/19) K.O. Split, pov. 35 m2

25.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dvije pripojene zgrade (čest.zgr. 1082 i 1083 ZU 4117 K.O. Split) i vrt (čest.zgr. 9123/2 ZU 411 K.O. Split), što u naravi predstavlja jednu cjelinu anagrafske oznake Kačićeva 5, Split

26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-9), stan na III. katu, čest.zgr. 2912 ZU 3298, označen br. 11, šifra stana 012, površine 126,17 m2, anagrafske oznake Zagrebačka 9, Split

27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-12), čest.zgr. 755/2 ZU 710 K.O. Split, u naravi stan označen brojem 2 na etaži 1. (prvog) kata, orijentacije sjever-istok-jug, sveukupne površine 115,79 m2, anagrafske oznake Trumbićeva obala 5

28.  Prijedlog za uvrštavanje u službeni gradski protokol dan 23. kolovoza kao Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima

29.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

30.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Komisije za javna priznanja

31.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Komisije za suradnju s mladima

32.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

33.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

34.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita

 

 

 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

 

Igor Stanišić

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

  1. Prijedlozi rješenja od točke 29. do 34. biti će naknadno objavljeni

  2. Nakon završetka 13. sjednice Gradskoga vijeća, održat će se 14. sjednica
    TEMATSKA RASPRAVA O KOMUNALNIM PROBLEMIMA U TURISTIČKOJ SEZONI 2018. GODINE 
    i TEMATSKA RASPRAVA O STANJU PROMETNE INFRASTRUKTURE I PROMETA U MIROVANJU NA PODRUČJU GRADA SPLITA